29 listopada 2022

Szkolenie „Akcja Bilans 2022” w instytucjach kultury.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu z cyklu Szkoleń dla Głównych Księgowych Instytucji Kultury, tym razem pod nazwą  „Akcja Bilans 2022”.

Data szkolenia:  24 styczeń 2023 r.( wtorek ) godź. 10:00-15:00
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.01.2023 r.


Cel szkolenia
Praktyczne wskazówki dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2022 rok w Instytucjach Kultury ze wskazaniem zmian w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę a mających wpływ na działalność Instytucji Kultury.
Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
Zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów dotyczących instytucji kultury w 2022 roku i na 2023 rok.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uzupełnienie aktualnej wiedzy związanej ze zmianą przepisów.
Praktyczne przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Inwentaryzacja w instytucjach kultury:

 1. Terminowość i częstotliwość spisów z natury majątku obrotowego (zapasy, należności, środki pieniężne);
 2. Zasady i częstotliwość inwentaryzacji muzealiów, udokumentowanie i rozliczenie inwentaryzacji, sposób ujęcia różnic inwentaryzacyjnych muzealiów w księgach rachunkowych;
 3. Zasady i częstotliwość inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w bibliotekach oraz w innych instytucjach kultury – metody dokumentowania inwentaryzacji w formie skontrum i sposób ujmowania w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych materiałów bibliotecznych;
 4. Przykładowe instrukcje inwentaryzacyjne w Wordzie;
 5. Uproszczenia w zakresie kontroli/inwentaryzacji wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową – forma i częstotliwość wzór w Wordzie zarządzenia dotyczącego zasad kontroli wyposażenia, dokumentowania oraz rozliczania;
 6. Rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych;
 7. Potwierdzanie sald rachunków bankowych oraz należności – jako forma inwentaryzacji – obowiązujące terminy;
 8. Udokumentowanie i termin weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku – wzory weryfikacji salda konta, weryfikacji aktywów i pasywów.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne – wybrane zagadnienia:

 1. Podstawy prawne gospodarowania ruchomymi składnikami majątku przez państwowe instytucje kultury (sposób zagospodarowania składników zbędnych, nadmiernych czy uszkodzonych – tryb sprzedaży);
 2. Finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji podmiotowej lub celowej inwestycyjnej przez instytucje kultury;
 3. Środki trwałe – wybrane zagadnienia.

Wycena aktywów i pasywów do bilansu:

 1. Naliczanie odsetek zwłoki od należności a opłacalność w świetle ustawy o finansach publicznych, proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
 2. Odpisy aktualizacyjne należności – proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
 3. Odpisy aktualizacyjne zapasów wydawnictw – proponowane zapisy w polityce rachunkowości.

KSR nr 15 Przychody ze sprzedaży obowiązujący od 1.1.2023 – prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat. Propozycje przyjęcia rozwiązań ujętych w standardzie w polityce rachunkowości instytucji kultury.

Rozliczanie kosztów i przychodów w czasie z uwzględnieniem ustalonej w jednostce istotności:

 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne;
 2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu przedpłat, zaliczek – prezentacja w bilansie;
 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów aktywów trwałych – podział na długo i krótkoterminowe, przykłady rozliczania amortyzacji od środków trwałych w części pokrytej dotacją – prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat.

E-sprawozdania finansowe. Obowiązująca sprawozdawczość z ustawy o rachunkowości:

 1. Zdarzenia po dacie bilansu oraz na przełomie roku oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych;
 2. Obowiązujące wzory sprawozdawcze w Excelu lub Wordzie;
 3. Zatwierdzanie e-sprawozdania finansowego, zamykanie ksiąg rachunkowych.

Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z – obowiązek korekty.

Zmiany w przepisach obowiązujących instytucje kultury od 1 stycznia 2023 roku.

 

Konsultacje w ramach poruszanych zagadnień.
Materiały dydaktyczne przesyłane po szkoleniu  mailem

Czas trwania: 5 godzin od 10:00 do 15:00
Miejsce szkolenia: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego,  ul. Teatralna 4  Katowice  (1. piętro, sala wykładowa)

Koszt szkolenia: 345.-  zł brutto od osoby
Uwaga: zwolnione z VAT w przypadku gdy środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą  co najmniej w 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy  o finansach publicznych. (Zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.  29c ustawy  o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.710).

Prowadząca: Urszula Pietrzak – biegły rewident nr 7135, praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „FK-BAD” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” z 2017 roku,  „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” z 2012 r. wydane przez ODDK w Gdańsku.

Koordynator szkolenia:
Jarosław Bednarczyk , j.bednarczyk@instytutkorfantego.pl  telefon: 32/ 201 77 78.