19 sierpnia 2020

Szkolenie: Wybrane zagadnienia z finansów publicznych, podatek u źródła, 50% KUP dla artystów, nieodpłatne świadczenia a PIT oraz inne zmiany

Szkolenie dla Głównych Księgowych

Temat szkolenia:  Wybrane zagadnienia z finansów publicznych,  podatek u źródła, 50% KUP dla artystów, nieodpłatne świadczenia a PIT oraz inne zmiany

Data szkolenia:   15  października  2020 r.( czwartek ) godź. 10:00-15:00

Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.10.2020 r.

Cel szkolenia:

 • Zaprezentowanie uczestnikom zagadnień związanych z planowaniem w kulturze i odpowiedzialnością z dyscypliny finansów publicznych
 • Zasady stosowania 50% KUP do wynagrodzeń z praw autorskich i pokrewnych.
 • Wskazanie ryzyka stosowania 50% KUP dla wynagrodzeń osobowych oraz niewłaściwą kwalifikacją umów zlecenia do umów o dzieło.
 • Zapoznanie się przy jakich usługach świadczonych przez zagranicznych kontrahentów może występować podatek u źródła,
 • Kiedy nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców skutkują podatkiem PIT

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • uzyskanie informacji dotyczących obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych
 • uzyskanie praktycznej wiedzy nt. zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości związanych naliczaniem podatku u źródła, wyceną, zapłatą i deklarowaniem
 • nabycie wiedzy odnośnie warunków do  stosowania 50% KUP  dla twórców i artystycznych wykonań,
 • wiedza, kiedy opodatkowujemy nieodpłatne świadczenia podatkiem PIT

Program szkolenia:

Wybrane zagadnienia w zakresie finansów publicznych dotyczące instytucji kultury:
Unormowania zawarte w  ustawie o finansach publicznych dotyczące zasad umarzania należności, rozkładania na raty itp.  Rozwiązania wynikające z przepisów przejściowych związanych z COVID-19.

 • Zmiana ustawy o terminach zapłaty  w JSFP – ustalenie rekompensat za opóźnienie w zapłacie.
 • Plany finansowe i terminy  korekt a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w jednostkach sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2021.

Podatek u źródła:

 • Certyfikat rezydencji – warunkiem niezbędnym do stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Stawki podatku i deklarowanie w IFT-1 i IFT-2 oraz CIT-10Z i 8A-R.
 • Przykłady dotyczące podatku u źródła.

Aktualne orzecznictwo dotyczące stosowania 50 % KUP dla pracowników artystycznych i twórców oraz zleceniobiorców.

 • Umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich a 50% KUP (wzory umów w wordzie).
 • Umowy o dzieło z przeniesieniem praw pokrewnych a 50% KUP  (wzory umów w wordzie)
 • Umowy o dzieło a składki ZUS – orzecznictwo i wyroki sądowe.

Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców a PIT

 • Kiedy podróże zleceniobiorcy oraz inne nieodpłatne świadczenia korzystają ze zwolnienia od PIT.
 • Aktualne orzecznictwo KIS oraz sądów w zakresie możliwości zwolnienia od podatku kosztów podróży zleceniobiorców.

Inne zmiany

 • Zmiana rozporządzenia w sprawie PKWiU – przedłużenie stosowania PKWiU z 2008 roku / w zakresie VAT do 30 czerwca 2020 zaś, w pozostałym zakresie do 31 grudnia 2020 r.
 • W pełni PKWiU 2015 ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Czas trwania: 5 godzin od 10:00 do 15:00

Miejsce szkolenia: siedziba IMP ul. Teatralna 4  Katowice  (1 piętro sala wykładowa)

Koszt szkolenia: 345.-  zł brutto od osoby

Uwaga: zwolnione z VAT w przypadku gdy środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą  co najmniej w 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy  o finansach publicznych. (Zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.  29c ustawy  o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.710).

Prowadząca: Urszula Pietrzak – biegły rewident nr 7135, praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „FK-BAD” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” z 2017 roku,  „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” z 2012 r. wydane przez ODDK w Gdańsku.

Koordynator szkolenia:

Jarek Bednarczyk , j.bednarczyk@instytutkorfantego.pl  telefon: 32/ 201 77 78.

UWAGA nowy adres mailowy !!