24 lutego 2022

Odszedł profesor Zygmunt Woźniczka – Dyrektor Instytutu

Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy, że rankiem 24 lutego 2022 roku, zmarł nasz dyrektor i kolega –  prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka. Składamy kondolencje pogrążonej w smutku rodzinie.

Funkcję Dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego Zygmunt Woźniczka pełnił od 1 marca 2020 roku. Przez rok w charakterze p.o. dyrektora, a od 1 marca 2021 r. już jako dyrektor. To z Jego inicjatywy powstała w Instytucie tzw. „pracownia Korfantego” tj. Dział Historii, który ma zadanie zająć się dorobkiem Wojciecha Korfantego, a także powstań śląskich. Zygmunt Woźniczka osobiście starał się o założenie takiej pracowni w województwie i to jemu zawdzięczamy jej istnienie.

Niech spoczywa w pokoju.

Informujemy, że pogrzeb śp. profesora Zygmunta Woźniczki odbędzie się we wtorek 1 marca 2022 r. o godzinie 13:00 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Śp. Profesor Zygmunt Woźniczka zostanie pochowany na Starym Cmentarzu w Kazimierzu Górniczym w Sosnowcu (ul. Fredry 4).

Poniżej przedstawiamy bogatą biografię naukową prof. dr hab. Zygmunta Woźniczki.

Zygmunt Woźniczka urodził się w 1954 roku w Sosnowcu. W 1977 roku ukończył z wyróżnieniem studia historyczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego pracą magisterską Wpływ sytuacji międzynarodowej na życie polityczne w Polsce 1948-1956.. Siedem lat później, w 1984 roku, uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych, broniąc pracy Ruch Obrońców Pokoju w Polsce w latach 1948-1975. Habilitację Zygmunt Woźniczka uzyskał w 2001 roku na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Praca habilitacyjna zatytułowana była Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944-1953 . W 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polski nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych.

Jako wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego prowadził zajęcia m.in. z historii Polski, historii współczesnej, czy dziejów Śląska. Od 2005 roku pełnił funkcję kierownika Pracowni Badań Najnowszych Dziejów Górnego Śląska w Zakładzie Teorii i Historii Kultury UŚ. Był kilkakrotnie na stażach naukowych w Londynie. Wyróżniony wielokrotnie nagrodami Rektora UŚ. Wydał 7 książek oraz opublikował ponad 130 artykułów.

Był głęboko zaangażowany w zagadnienia historii najnowszej oraz problemy kultury, szczególnie kultury Górnego Śląska. Żywo interesował się zagadnieniami związanymi z przesiedleniami ludności kresowej i wkładem Kresowiaków w rozwój życia gospodarczego, naukowego i kulturalnego na Śląsku. Często gościł w regionalnym radio i telewizji, gdzie dzielił się swoją wiedzą.

Zygmunt Woźniczka pełnił także wiele funkcji w innych instytucjach, komisjach i stowarzyszeniach. M.in. w latach 2012-2015 był dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego w Wyższej Szkole „Humanitas” w Sosnowcu,  pracował również w Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Krakowie, był Przewodniczącym Komisji Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności, Przewodniczącym Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach, wiceprzewodniczącym Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, a także członkiem: Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach(1994-1999),  Komisji Historycznej PAN w Katowicach, Rady Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Zarządu Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski,  Komitetu Organizacyjnego Muzeum Historii Medycyny i Farmacji.

Ponadto, Profesor był laureatem Nagrody im. Wojciecha Korfantego (2007) przyznawanej przez Związek Górnośląski, laureatem Gwiazdy Górnośląskieja także posiadaczem medalu „Pro Memoria” nadanym mu przez Urząd Kombatantów.

Wybrane publikacje.
(Monografie autorskie i książki pod redakcją)

Zygmunt Woźniczka:Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2010, ss.455;  wydanie drugie poszerzone i poprawione: 2013, ss. 495.

Zygmunt Woźniczka:Katowice – Stalinogród – Katowice Z dziejów miasta 1948-1956. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2007, ss. 589; wydanie drugie: 2009, ss. 655.

Zygmunt Woźniczka: Katowice 1945–1950 Pierwsze powojenne lata polityka- społeczeństwo-kultura. Muzeum Historii Katowic, Katowice 2004, ss. 511.

Zygmunt Woźniczka:Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944–1953. Wydawnictwo UŚ, Katowice 1999, ss. 371.

Zygmunt Woźniczka:Z Górnego Śląska do sowieckich łagrów – wiosna 1945. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1996, ss. 336.

Zygmunt Woźniczka:Podziemie  po  1945  na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (zarys  problemu). Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach,  Katowice 1992, ss. 39.

Dąbrowa Górnicza. Monografia. Red. całości Arkadiusz Rybak, Andrzej J. Wójcik, Zygmunt Woźniczka, wydawnictwo wielotomowe, dotychczas ukazały się:
T1: Środowisko przyrodniczo-geograficzne. Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dąbrowa Górnicza 2016, ss. 336.
T. 2: Dzielnice miasta. Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dąbrowa Górnicza 2016, ss. 746.
T. 3, cz. 1: Dzieje miasta. Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dąbrowa Górnicza 2016, ss. 686.

Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. T 1. Red. Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka. Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007, ss. 176.

Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej. Zygmunt Woźniczka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, ss. 261.

Zakończenie wojny na Górnym Śląsku. Zygmunt Woźniczka. Muzeum Śląskie, Katowice 2006, ss. 350.

Historia martyrologii więźniów obozów odosobnienia w Jaworznie 1939-1956. Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka. Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2002, ss. 152.