Jak uzyskać patronat Instytutu?

Patronaty

Jak uzyskać patronat Instytutu? 
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

1/ Instytut im. Wojciecha Korfantego obejmuje patronatem przedsięwzięcia z zakresu kultury, wiedzy o kulturze, edukacji, historii, dziedzictwa kulturowego oraz edukacji regionalnej o wysokim poziomie merytorycznym oraz organizacyjnym.

2/ O przyznanie patronatu mogą ubiegać się: podmioty administracji publicznej, organizacje społeczne, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

3/ Patronat jest wyrazem poparcia działań podejmowanych w ramach danego przedsięwzięcia.

4/ Patronat ma charakter honorowy. Przyznanie patronatu oznacza deklarację wsparcia promocyjnego przedsięwzięcia, ale nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego. Szczegóły powinny być ustalane drogą mailową pomiędzy stronami – poprzez ustalonych między instytucjami konkretnych pracowników.

5/ W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat należy występować każdorazowo.

6/ Organizator przedsięwzięcia występuje z wnioskiem o objęcie patronatem. Do wniosku, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu, należy dołączyć materiały dotyczące przedsięwzięcia (opis, program, regulamin, harmonogram).

7/ Wniosek należy złożyć miesiąc przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia; w uzasadnionych przypadkach termin może być krótszy.

8/ Wniosek powinien być skierowany za pomocą poczty tradycyjnej (Instytut im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice) lub elektronicznej do Kancelarii Instytutu: kancelaria@instytutkorfantego.pl.

9/ O decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu Wnioskodawca jest powiadamiany pocztą tradycyjną lub mailową.

10/ Po przyznaniu patronatu Instytut im. Wojciecha Korfantego udostępnia organizatorom swój logotyp wraz ze znakiem graficznym Województwa Śląskiego, który obowiązkowo towarzyszy logotypowi Instytutu im. Wojciecha Korfantego.

11/ W celu uzyskania akceptacji projektów materiałów promocyjnych i informacyjnych organizator wydarzenia przesyła je do wglądu Instytutowi im. Wojciecha Korfantego, a po akceptacji Instytutu także do zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W celu uzyskania akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego materiały należy przesłać mailem pod adres: logo@slaskie.pl.

12/ Po uzyskaniu akceptacji UMWŚl Wnioskodawca informuje o tym fakcie pracownika Instytutu im. Wojciecha Korfantego.

13/ Jeżeli materiały nie uzyskają akceptacji Instytutu im. Wojciecha Korfantego i/lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa organizator przedsięwzięcia jest zobligowany do naniesienia uwag i przesłania poprawionych materiałów ponownie do akceptacji.

14/ Dyrektor Instytutu im. Wojciecha Korfantego może odmówić przyznania patronatu bez podania przyczyny. Decyzja o odmowie jest decyzją ostateczną.