O INSTYTUCJI

O INSTYTUCJI

REGIONALNY INSTYTUT KULTURY IM. WOJCIECHA KORFANTEGO

Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego to instytucja kultury samorządu województwa śląskiego.

Instytut został powołany do życia Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 pod nazwą Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Placówka ta przekształciła się z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Obecnie, od 22 września 2023 roku, na skutek Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2023 roku instytucja funkcjonuje pod nazwą Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego, posługując się nazwą skróconą Instytut im. Wojciecha Korfantego.

Instytut im. Wojciecha Korfantego jest wojewódzką samorządową instytucją kultury o charakterze upowszechnieniowym i naukowo-badawczym. Do zadań Instytutu należy m.in. prowadzenie prac badawczych, projektowych, sporządzanie dokumentacji konserwatorskich, tworzenie innowacyjnych programów animacji społeczno-kulturowej, edukacja kulturowa, organizowanie doskonalenia w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, promocja kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie badań analizujących stan kultury oraz tworzenie sieci współpracy integrujących podmioty aktywne w sektorze kultury.

Instytut im. Wojciecha Korfantego prowadzi badania sektora kultury, oferuje wsparcie w zakresie tworzenia i realizacji projektów kulturalnych, a także pozyskiwania funduszy na działalność kulturalną. Instytut świadczy usługi szkoleniowe oraz doradcze. Oprócz szkoleń, kursów, warsztatów i projektów Instytut organizuje wydarzenia edukacyjne, artystyczne oraz angażuje się w formie współorganizacji i wsparcia merytorycznego w liczne przeglądy, festiwale, konkursy i inne wydarzenia artystyczne i edukacyjnych odbywające się na terenie województwa śląskiego.

Instytut zajmuje się również rozpoznawaniem, ochroną i upowszechnianiem wartości dziedzictwa kulturowego w zakresie dotyczącym Powstań Śląskich i działalności politycznej oraz publicystycznej Wojciecha Korfantego poprzez działania edukacyjne, dokumentacyjne, informacyjne i wydawnicze oraz działania na rzecz ochrony tego dziedzictwa dla zachowania tożsamości kulturowej regionu.

Oferta Instytutu im. Wojciecha Korfantego skierowana jest do: instytucji kultury, instytucji artystycznych, jednostek samorządu terytorialnego, pracowników szeroko rozumianego sektora kultury i sektora kreatywnego, animatorów, instruktorów, trenerów, twórców indywidualnych i tzw. freelancerów, artystycznych grup nieformalnych, NGO realizujących działania kulturalne, a także do środowiska akademickiego.

BUDYNEK INSTYTUTU

MISJA I WIZJA

MISJA I WIZJA INSTYTUTU

Misja: Opowiadamy o kulturowym bogactwie. Inspirujemy, integrujemy i wspieramy – ludzi, idee, działania, by lepiej zrozumieć przeszłość i wpływać na przyszłość.

Wizja:
Nowoczesna, profesjonalna i rozpoznawalna instytucja kultury.
Miejsce spotkań i dialogu.
Repozytorium wiedzy i doświadczenia.
Centrum badań i refleksji nad dziedzictwem kulturowym.
Przestrzeń promowania kultury.
Inkubator nowoczesnego systemu edukacji.
Zespół i platforma ekspertów wspierająca sektor kultury, samorządy i twórców.
Ośrodek aktywności społecznej i obywatelskiej.

DZIAŁY MERYTORYCZNE INSTYTUTU

DZIAŁY INSTYTUTU

W Instytucie pracuje kilka działów merytorycznych, są to:
DZIAŁ HISTORII
OBSERWATORIUM KULTURY
CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
CENTRUM EDUKACJI I ANIMACJI
MBC – DIGITARIUM