17 października 2022

15.11 | Finanse Publiczne w 2022 roku w Instytucjach Kultury

Dłoń na kalkulatorze. W tle wystój domu lub biura

Zapraszamy na kolejne szkolenie dla Głównych Księgowych. Tematem szkolenia będą: Finanse Publiczne w 2022 roku w Instytucjach Kultury. Szkolenie odbędzie się 15 listopada br. w Instytucie Korfantego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.11.2022 r.

 

Cel szkolenia:

  • Zaprezentowanie uczestnikom zagadnień związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej i najczęstszymi stwierdzanymi przez kontrole nieprawidłowościami.
  • Zapoznanie ze zmianami w zakresie sporządzania sprawozdań Rb-n i Rb-z obowiązującymi od 2022 roku.
  • Plany finansowe i ich korekta a dyscyplina finansów publicznych.
  • Zmiany w zakresie certyfikatu rezydencji.
  • Obowiązkowy rejestr umów od 1 stycznia 2023 r.
  • Różne inne zmiany w przepisach dotyczące instytucji kultury.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • uzyskanie informacji dotyczących obowiązków dotyczących  kontroli zarządczej i ustawy o finansach publicznych w zakresie planowania i korygowania planów,
  • uzyskanie praktycznej wiedzy nt.  sporządzania sprawozdań Rb-n i Rb-z po zmianach w 2022r.,
  • zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości związanych ze stosowaniem innych przepisów obowiązujących instytucje kultury.

 

Program szkolenia

I. Kontrola zarządcza w instytucjach kultury.

1.1 Określenie celów i planowanie zadań na 2022 r. wraz z efektywnym monitoringiem realizacji planów:
– wyznaczanie celów i zadań jednostki m.in.: misja, wizja, cel; planowanie i ustalanie mierników;
– obowiązkowe monitorowanie systemu kontroli – sprawdzone wytyczne i listy kontrolne do nadzoru, oceny i samooceny kontroli zarządczej dla pracowników merytorycznych oraz wydziałów administracji i obsługi.

1.2.  Identyfikacja ryzyka, dokumentowanie i reagowanie na ryzyko:
– planowanie celów i zadań w instytucjach kultury;
– identyfikacja ryzyka występującego w poszczególnych zadaniach (procesach);
– analiza ryzyka (przyczyn i okoliczności oraz prawdopodobieństwa wystąpienia, a także możliwych skutków; hierarchizacja ryzyka);
– działania ograniczające albo likwidujące ryzyko na przykładach różnych stanowisk pracy i działów;
– dokumenty wchodzące w skład kompletnej dokumentacji zarządzania ryzykiem;
– raportowanie i ocena adekwatności systemu.

1.3. Katalog najczęściej popełnianych błędów w różnych obszarach kontroli zarządczej:
przykłady na podstawie najnowszych wyników kontroli jednostek nadrzędnych, NIK, RIO;
– brak realizacji celów kontroli zarządczej (art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) oraz ograniczona spójność ze standardami kontroli zarządczej (komunikat nr 23 MF) – działania korygujące i naprawcze;
– brak zarządzania ryzykiem a w konsekwencji również mechanizmów kontroli;
– uchybienia w prowadzeniu sprawozdawczości finansowej jednostki;
– nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych.

II. Wybrane zagadnienia w zakresie finansów publicznych dotyczące instytucji kultury

2.1 Sprawozdania Rb-N i Rb-Z za II kwartał 2022 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2022 r.

2.2 Plany finansowe i terminy korekt a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

III. Podatek u źródła – zmiany obowiązujące od 2022 roku – brak wymogu posiadania oryginału certyfikatu rezydencji.

IV. Obowiązkowy rejestr umów w JSFP od 1 stycznia 2023 r.

V. Ustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy w instytucjach kultury.

VI. Inne planowane zmiany w przepisach dotyczące instytucji kultury

6.1. Wzrost wynagrodzenia dla płatników za pobieranie podatków od 1 lipca 2022 r.

6.2. Planowany wzrost płacy minimalnej od 1.01.2023 i 1.07.2023 r.

6.3. Inne zmiany

VII.  Konsultacje w ramach poruszanych zagadnień.

 

Czas trwania: 5 godzin, od 10:00 do 15:00

Miejsce szkolenia: siedziba Instytutu Korfantego, ul. Teatralna 4, Katowice (1. piętro, sala wykładowa).

Materiały dydaktyczne przesyłane są po szkoleniu mailem.

Koszt szkolenia: 345 zł brutto od osoby

Uwaga: zwolnione z VAT w przypadku gdy środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą  co najmniej w 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy  o finansach publicznych. (Zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.  29c ustawy  o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.710).

 

Prowadząca: Urszula Pietrzak – biegły rewident nr 7135, praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „FK-BAD” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” z 2017 roku,  „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” z 2012 r. wydane przez ODDK w Gdańsku.

Koordynator szkolenia:

Jarek Bednarczyk, j.bednarczyk@instytutkorfantego.pl, telefon: 32/ 201 77 78