15 lutego 2024

69. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI | 2024

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest przedsięwzięciem o charakterze artystyczno-edukacyjnym. Jest to najstarszy i najważniejszy konkurs recytatorski w całej Polsce, w którym laureatami było wielu później znanych i cenionych polskich aktorów. Nie ma podobnego konkursu w Europie. W konkursie udział biorą uczniowie zerówek, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dorośli. Konkurs ma służyć pielęgnowaniu kultury języka ojczystego, a także rozbudzaniu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania sztuką recytacji. Udział w eliminacjach wzmacnia zainteresowanie uczestników literaturą piękną i pozwala skonfrontować swoje umiejętności ze zdolnościami innych osób.

Konkurs obejmuje 4 turnieje: Recytatorski, Poezji Śpiewanej, Teatrów Jednego Aktora, Wywiedzione ze słowa. Instytut im. Wojciecha Korfantego (wcześniej jako Regionalny Instytut Kultury w Katowicach) jest także pomysłodawcą konkursu recytatorskiego „Mały OKR”, który adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w subregionie katowickim. Instytut im. Wojciecha Korfantego od ponad 10 lat organizuje i koordynuje eliminacje konkursu na etapach: środowiskowych, miejskich, regionalnych. „Mały OKR” przygotowuje uczniów szkół podstawowych z subregionu katowickiego do późniejszego uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla szkół ponadpodstawowych i dorosłych.

Organizatorem Centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie.

Zgłoszenie do etapu regionalnego należy przesłać do dnia 8 kwietnia 2024 r. na adres: Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice, e-mail: j.kowalskikrawczyk@instytutkorfantego.pl  .

Eliminacje 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla szkół ponadpodstawowych i dorosłych odbędą się w siedzibie naszego Instytutu przy ul. Teatralnej 4 w dniach 22-26.04.2024 r.

________

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 69. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM! Patronem obecnej edycji konkursu jest znakomity pisarz Zbigniew Herbert, którego 100-lecie urodzin przypada na rok 2024.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą dla amatorów – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci i absolwenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki / wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.
Zapis nie dotyczy akompaniatorów.

Warunki udziału w Konkursie są następujące:
1. Przygotowanie i zgłoszenie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR, ani w innych konkursach:
– recytatorskich,
– poezji śpiewanej,
– teatrów jednego aktora
i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II Regulaminu).
Repertuar wykonany w przeglądzie stopnia najniższego nie może być zmieniony.

2. Wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia uczestnika.
Podpisanie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.

3. KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA należy złożyć w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu – w terminie przez niego ustalonym. Karta zgłoszenia może być złożona tylko w jednym województwie. Zapis ten obejmuje również przeglądy w Wojsku Polskim i Polskim Związku Niewidomych (dział IV Regulaminu).

4. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji – środowiskowych, miejskich, powiatowych / rejonowych, wojewódzkich.
Wojewódzcy organizatorzy Konkursu:
– tworzą wojewódzką sieć eliminacji (miejsca, terminy, kontakty),
– ustalają zasady kwalifikacji laureatów do przeglądu wojewódzkiego.

5. Obowiązuje przeprowadzenie minimum dwóch stopni eliminacji w województwie. Przeglądy wojewódzkie odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2024 roku, dla wszystkich turniejów OKR.

6. Przeglądy finałowe wraz z warsztatami odbywają się wg poniższego kalendarza:
– turniej teatrów jednego aktora: 13–15 czerwca 2024 roku w Słupsku;
– turnieje recytatorski i wywiedzione ze słowa: 19–22 czerwca 2024 roku
w Ostrołęce;
– turniej poezji śpiewanej: 26–29 czerwca 2024 roku we Włocławku.

7. Główny organizator Konkursu ma prawo dokonania zmian w ustalonym terminarzu przeglądów. Zmiany odnoszące się do przeglądów finałowych są konsultowane z gospodarzami tych przeglądów.

8. OKR jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym: organizatorzy wszystkich przeglądów zapewnią uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Komisji Konkursowych.

9. Uczestnicy, a także ich opiekunowie – instruktorzy, nauczyciele – na każdym etapie Konkursu mają prawo zgłosić do organizatora właściwego etapu pytania, uwagi i propozycje we wszystkich sprawach związanych z OKR, z wyłączeniem werdyktu, który pozostaje w kompetencji Komisji Konkursowej.