8 marca 2021

Konferencja konserwatorska – „Nowe funkcje w zabytkach”

Plakat zapraszający na konferencję. Głównym elementem grafiki jest szyb kopalniany z nowoczesnym, szklanym budynkiem Muzeum Śląskiego w Katowicach. W tle bezchmurne niebo. W grafice wpleciono tekst zaproszenia na konferencję, tożsamy z treścią artykułu.

Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego wraz ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zapraszają na coroczną sesję konserwatorską, która odbędzie się online już 10 marca br. Tematem konferencji są „Nowe funkcje w zabytkach”. Ze względu na sytuację epidemiczną spotkamy się wirtualnie. W godzinach od 10:00 do 12:00 zapraszamy na streaming na naszym kanale YT: kliknij.

Podczas sesji specjaliści zajmą się zagadnieniami konserwatorskimi związanymi z adaptacjami zabytków do nowych funkcji. Celem wydarzenia jest popularyzacja problematyki związanej z problematyką konserwatorską i dziedzictwem kulturowym województwa śląskiego.

Patronem medialnym konferencji jest Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki.

 

Referaty wygłoszą kolejno:

Andrzej Grzybowski: „Nowe życie w zabytkowej architekturze”

Na przykładach kilku obiektów w miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, przedstawiono adaptacje zabytkowych obiektów do nowych potrzeb zrealizowane w ostatnich latach.

Andrzej Grzybowski – dr inż. architekt i urbanista, profesor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, równolegle z projektowaniem architektury zajmuje się pracami konserwatorskimi i studiami na temat dziedzictwa kulturowego regionu. Wieloletni przewodniczący Fundacji Przestrzeni Górnego Śląska. W latach 1991–1992 Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach. Od roku 2004 prorektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. W latach 2009–2019 rektor tej uczelni.

 

Bolesław Błachuta:Adaptacja zabytkowych obiektów byłej kopalni węgla kamiennego Katowice dla potrzeb nowego Muzeum Śląskiego”

Tematem wystąpienia jest przedstawienie zwięzłego raportu z przebiegu rozpoczętego w 2011 roku i wciąż trwającego, złożonego procesu realizacji prac budowlano-konserwatorskich, mających na celu adaptację wszystkich zachowanych do chwili obecnej, zabytkowych obiektów pokopalnianych dawnej KWK „Katowice” dla potrzeb nowego Muzeum Śląskiego. Otwarcie dla zwiedzających nowej siedziby Muzeum Śląskiego – łącznie z przedstawionymi, zaadaptowanymi dla potrzeb nowej funkcji muzealnej zabytkowymi obiektami pokopalnianymi, nastąpiło 26 czerwca 2015 roku, stając się długo oczekiwanym, historycznym wydarzeniem.

Pod tym samym tytułem Bolesław Błachuta wraz z Ewą Kowalówką opublikowali artykuł w 12. tomie „Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego”.

Bolesław Błachuta – konserwator zabytkoznawca, absolwent konserwatorstwa i muzealnictwa, specjalność konserwatorstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podyplomowych studiów Planowania Przestrzennego i Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, podyplomowych studiów Konserwacji Zabytków Urbanistyki i Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, dyplom technika budowlanego. Przebieg pracy zawodowej związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego: Miejski Konserwator Zabytków w Częstochowie, kierownik w Pracowni Konserwatorskiej i Projektowej Akant w Gliwicach, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Od 2008 roku Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Miasta Katowice. Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Komisji Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa przy Zarządzie SITPH. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie dokumentacja i ewidencja dóbr kultury (2000-2004). Autor dokumentacji i opracowań konserwatorskich.

 

Bożena Boba-Dyga: „Aranżacje konserwatorskie w zabytkowej architekturze. Próba definicji i charakterystyka na wybranych przykładach”

W zakresie teorii i praktyki konserwatorskiej funkcjonuje szereg zazębiających się pojęć, istnieje też dużo nieścisłości. Działania o twórczym charakterze w zakresie konserwacji i restauracji określane są aranżacją lub/i projektem konserwatorskim. Oba te pojęcia nie mają dostatecznego umocowania w przepisach prawnych. W obliczu rosnącego zainteresowania zabytkową architekturą porządkowanie pojęciowania zyskuje na znaczeniu i aktualności. W ramach wykładu  zaprezentowane zostaną aranżacje m.in. z terenu Krakowa.

Bożena Boba-Dyga – konserwatorka dzieł sztuki, absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, rzeczoznawca w zakresie konserwacji malarstwa i powierzchni architektonicznych, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Sekcji Konserwacji Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego, członkini Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Małopolskim Konserwatorze Zabytków, autorka około 500 programów, badań i realizacji w obiektach zabytkowych na przestrzeni 1992–2021, m.in. Pałacu Sztuki w Krakowie, Zamku w Łańcucie, Zamku Górnym w Wiśle, Teatrze Polskim, Katedrze i Ratuszu w Bielsku-Białej. Autorka kilkudziesięciu prezentacji i artykułów naukowych, m.in. w „Biuletynie Informacyjnym Konserwatorów Dzieł Sztuki”, „Renowacjach i Zabytkach”. Redaktorka i współautorka albumu pt. Konserwatorzy dzieł sztuki przy pracy. Kilkukrotna laureatka konkursu Modernizacja Roku, odznaczona m.in. Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami, Zasłużony dla Kultury Polskiej.

 

Ewa Pokorska-Ożóg: „Adaptacja obiektów zabytkowych na przykładzie m.in. Gliwic”

Remonty, przebudowy, adaptacje, zmiany sposobu użytkowania obiektów zabytkowych, a potocznie mówiąc wszelkiego rodzaju modernizacje, to teren „walki” konserwatorów zabytków i projektantów (architektów, budowlańców, konstruktorów), którzy są wspierani przez inwestorów finansujących wspomniane modernizacje. Jak pogodzić te dwie strony? Jak znaleźć złoty środek, rozwiązanie zadawalające jednych i drugich fachowców? Jak zachować w jak najlepszym stanie to, co wartościowe pod względem zabytkowym, historycznym?

Ewa Pokorska-Ożóg – mgr inż. arch., absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu konserwacji oraz integracji europejskiej. Od 1996 do 2016 roku pracowała w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w Wydziale Architektury i Budownictwa, zajmując się ochroną konserwatorską, od 2003 roku jako Miejski Konserwator Zabytków. Od 2006 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Pełniła funkcję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na przełomie 2016 i 2017 roku. Obecnie ponownie jest Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gliwicach. Publikowała m.in. artykuły w: „Wiadomościach Konserwatorskich Województwa Śląskiego”. Autorka książki: Piękno użyteczne. Od 2005 roku ukazują się jej teksty na temat zabytków w gliwickim tygodniku: „Miejski Serwis Informacyjny”. Koordynator i redaktor części poświęconej Gliwicom w kwartalniku: „Renowacje i Zabytki”. Stypendystka Marszałka Województwa. Śląskiego.

Zapraszamy na konferencję!