11 sierpnia 2023

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. Księgowości

OGŁASZAMY NABÓR NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI 

Miejsce pracy: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego
Miasto: Katowice

 

Opis stanowiska:

– prawidłowe prowadzenie księgowości pod nadzorem Głównego Księgowego Instytutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

– księgowanie i dekretowanie dokumentów w programie Symfonia;

– weryfikacja i kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;

– nadzorowanie terminowego obiegu dokumentów księgowych;

– analiza rozrachunków i egzekwowanie należności, uzgadnianie sald z kontrahentami;

– uczestniczenie w sporządzaniu wymaganych sprawozdań finansowych, budżetowych oraz deklaracji podatkowych;

– obsługa programu Płatnik oraz Platformy Usług Elektronicznych, w tym: zgłaszanie i wyrejestrowywanie oraz miesięczne rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP;

– wsparcie w przygotowaniu planów finansowych;

– sporządzanie analiz i zestawień;

– rozliczanie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych;

– prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży do celów obliczania podatku VAT;

– prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP oraz wyposażenia;

– sporządzanie deklaracji i sprawozdawczości do GUS w zakresie finansowym.

Szczegółowy zakres obowiązku zostanie określony przed podpisaniem umowy o pracę.

 

Wymagania:

– wykształcenie średnie lub wyższe (najlepiej ekonomiczne);

– doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości – min. 3 lata;

– znajomość obowiązujących przepisów z zakresu finansów publicznych, ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego;

– znajomość podstawowych przepisów dotyczących działalności instytucji kultury;

– mile widziana znajomość programu Symfonia;

– umiejętność pracy w zespole;

– odpowiedzialność, samodzielność;

– dokładność i systematyczność;

– zdolności analityczne;

– zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

Oferujemy:

– ciekawą pracę w instytucji kultury;

– stabilne zatrudnienie;

– wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego;

– możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji – CV i list motywacyjny – wyłącznie drogą mailową na adres: kancelaria@instytutkorfantego.pl.

Termin nadsyłania aplikacji: 22.09.2023.

 

Przesłana aplikacja powinna zawierać  informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Przesłana aplikacja powinna być opatrzona klauzulą:

“ Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza informacje wynikające z art. 221 Kodeksu Pracy, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych – przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach, ul. Teatralna 4 (kod pocztowy: 40-003), tel: 32 251 75 63, w celu realizacji procesu rekrutacji oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych”

 

…………………………………………………

 Podpis kandydata do pracy

 

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice. NIP: 6342865350, REGON: 364603340, kontakt: tel. +48 (32) 251 75 63, e – mail: kancelaria@instytutkorfantego.pl (zwany w dalszej części „Administratorem”).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@instytutkorfantego.pl.
 3. Państwa dane przetwarzane będą: 1) w celu przeprowadzenia rekrutacji – przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy gdzie podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz b RODO w związku z art. 2211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy, a zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy); 2) w celu archiwizacji dokumentacji w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6. ust 1. lit c RODO).
 4. W zakresie, w jakim podają Państwo w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych.
 5. W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu zawiadomią Państwo Administratora w formie pisemnej.
 6. Podanie danych w procesie rekrutacji w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 7. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku wysyłki dokumentacji w formie mailowej odbiorcą będzie dostawca usług hostingowych, w przypadku wysyłki dokumentacji w formie papierowej odbiorcą będzie operator pocztowy.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Instytucie.
 9. W przypadku zatrudnienia część dokumentacji z naboru zostanie włączona do Państwa akt pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa.
 10. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz – z zastrzeżeniem przepisów prawa – usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.