7 września 2023

Ogłaszamy nabór na stanowisko Głównego Księgowego

OGŁASZAMY NABÓR NA STANOWISKO: Głównego Księgowego 

Miejsce pracy: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego
Miasto: Katowice

 

Opis stanowiska:

– prowadzenie rachunkowości jednostki,

– wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

– dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

– przygotowanie wymaganych sprawozdań,

– zarządzanie finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i  bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu,

– planowanie wydatkowania środków i przepływów gotówkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, podatkowych, zobowiązań ZUS i innych,

– opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, przyjętych zasad polityki rachunkowości, planu finansowego, instrukcji kasowej,

– nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,

– przestrzeganie zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,

– rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,

– zapewnienie terminowego ściągania należności,

– wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora instytucji należą do kompetencji Głównego Księgowego,

– kierowanie podległym zespołem pracowników działu księgowości.

 

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie określony przed podpisaniem umowy o pracę.

 

Wymagania:

Głównym księgowym, może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Mile widziana jest znajomość programu Symfonia oraz znajomość podstawowych przepisów dotyczących działalności instytucji kultury.

 

Oferujemy:

– ciekawą pracę w instytucji kultury,

– stabilne zatrudnienie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji – CV i list motywacyjny – wyłącznie drogą mailową na adres: kancelaria@instytutkorfantego.pl, do dnia 30.09.2023r.

 

Przesłana aplikacja powinna zawierać  informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Przesłana aplikacja powinna być opatrzona klauzulą:

“ Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza informacje wynikające z art. 221 Kodeksu Pracy, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych – przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach, ul. Teatralna 4 (kod pocztowy: 40-003), tel: 32 251 75 63, w celu realizacji procesu rekrutacji oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych”

 

 

…………………………………………………

 Podpis kandydata do pracy

 

 

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice. NIP: 6342865350, REGON: 364603340, kontakt: tel. +48 (32) 251 75 63, e – mail: kancelaria@instytutkorfantego.pl (zwany w dalszej części „Administratorem”).

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@instytutkorfantego.pl.

3. Państwa dane przetwarzane będą:

– w celu przeprowadzenia rekrutacji – przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy gdzie podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy, a zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy);

– w celu archiwizacji dokumentacji w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6. ust 1. lit c RODO).

4. W zakresie, w jakim podają Państwo w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych.

5. W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu zawiadomią Państwo Administratora w formie pisemnej.

6. Podanie danych w procesie rekrutacji w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

7. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku wysyłki dokumentacji w formie mailowej odbiorcą będzie dostawca usług hostingowych, w przypadku wysyłki dokumentacji w formie papierowej odbiorcą będzie operator pocztowy.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Instytucie.

9. W przypadku zatrudnienia część dokumentacji z naboru zostanie włączona do Państwa akt pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa.

10. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz – z zastrzeżeniem przepisów prawa – usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.