14 listopada 2019

SocjoKato w listopadzie – Gospodarstwa opiekuńcze…

W dniu 19.11.2019 odbyło się kolejne ze spotkań organizowanych przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne (oddział Katowicki) oraz Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

Prelekcję wygłosiła prof. dr hab. Wioletty Knapik (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Jej tematem były „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”. Prezentacja będzie omawiała założenia polityki wsparcia osób w wieku senioralnym poprzez tworzenie gospodarstw opiekuńczych i możliwości aplikacji modelowych rozwiązań stosowanych w krajach Zachodniej Europy (szczególnie w Holandii) jako innowacji społecznych na terenach wiejskich.

Więcej informacji:
Starzenie się społeczności wsi w Polsce jest szczególnie intensywnym zjawiskiem demograficznym oraz problemem społeczno-kulturowym. Zanikanie rolnictwa o małej skali, służącego potrzebom rodzinnym, oraz samotność seniorów i wykluczanie ich ze społecznej aktywności narzuca nowe potrzeby lokalnej polityce społecznej. Zrównoważony rozwój oraz troska o dobrostan pycho-społeczny osób z ograniczeniami sprawności życiowej w środowisku wiejskim daje przestrzeń do tworzenia jednostek służących ich reintegracji, terapii zajęciowej i aktywizacji. Czy gospodarstwa opiekuńcze mogą stanowić trwałą, efektywną organizacyjne i ekonomicznie formę pomocy dla niesamodzielnych społecznie osób w środowisku wsi? W jakim stopniu ich potrzeby mogą zabezpieczać jednostki dziennego pobytu, zorganizowane według zasad ekonomii społecznej? Czy dotychczasowe doświadczenia wprowadzania w Polsce rozwiązań stosowanych w Holandii pozwalają na optymizm w zakresie ich przydatności kulturowej i organizacyjnej? Jaki jest bilans programów wspierania seniorów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich finansowanych z projektów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich typu Senior+, Senior-Wigor? W jakim stopniu opieka nad niesamodzielnym społecznie seniorem, oparta na dziennym pobycie i jego życiowej aktywizacji, może spełniać funkcje terapeutyczne? Kto powinien współfinansować działania na rzecz poprawy dobrostanu psycho-społecznego rosnącej liczebnie zbiorowości samotnych i zagrożonych bezradnością życiową ludzi starych w środowiskach lokalnych? W jakim stopniu usługi opiekuńcze dla seniorów mogą być tworzone z wykorzystaniem sieci gospodarstw agroturystycznych? Czy należy ograniczać wdrażanie proponowanych modeli do ram polityki wspierającej środowiska wiejskie a może klientami rolniczych gospodarstw opiekuńczych powinni być również seniorzy zamieszkujący miasta? Jaki jest potencjał zasobów opiekuńczych i społeczne oczekiwania rolników zainteresowanych tworzeniem gospodarstw opiekuńczych w celu uzupełnienia swojej aktywności ekonomicznej? Takie i inne zagadnienia będą przedmiotem tej prelekcji i dyskusji.


Profesor Wioletta Knapik jest liderem i koordynatorem projektu„Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych GROWiD”.

Prelegent dr hab. Wioletta Knapik, prof. UR w Krakowie jest członkiem Katowickiego Oddziału PTS. Rozprawę doktorską pt. Aktywność społeczno-zawodowa kobiet wiejskich na przykładzie gminy Trzebinia, obroniła w 2007 roku na Wydziale Nauk Społecznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z dyscypliny socjologia. Rozprawę habilitacyjną – pod tytułem „Typy więzi społecznych a wzory współdziałania mieszkańców wsi w sytuacji ryzyka, zagrożenia i katastrofy powodzi” – obroniła w 2014 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej działalność naukowa koncentruje się na badaniach w zakresie wiejskich społeczności lokalnych, a w szczególności na więziach społecznych, wzmacnianiu kapitału społecznego, przedsiębiorczości, endogenicznych działaniach, w tym innowacyjnych, mających na celu rozwój lokalnego potencjału. Autorka trzech i współautorka dwóch monografii naukowych oraz artykułów w recenzowanych, krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych. Z zakresu tej problematyki opublikowała m.in. prace: Więzi społeczne we współczesnych wiejskich społecznościach lokalnych w tomie. Więź – Praca – Integracja, pod red. U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak.. Tom II Wyd. Katowice 2015, oraz artykuł pt. The Innovative Model of Community-based Social Farming (CSF) in: Journal of Rural Studies, Vol. 60 (May) 2018, – https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016717305879).

SocjoKato to miejsce otwartych spotkań oczekujące na zainteresowanych uczestników, niezależnie od ich zawodowego statusu i profilu poglądów. Odkrywajmy wspólnie różnice i podobieństwa zbiorowych idei oraz przekonujmy się o zasadności naszej własnej argumentacji.