6 grudnia 2023

Szkolenie dla Głównych Księgowych: „Akcja Bilans 2023 w Instytucjach Kultury” | 23.01

23 stycznia 2024 r. w Instytucie im. Wojciecha Korfantego odbyło się kolejne szkolenie dla Głównych Księgowych, tym razem pod tytułem: „Akcja Bilans 2023 w Instytucjach Kultury”.

 

_________________________________________________

Temat szkolenia:  „Akcja Bilans 2023 w Instytucjach Kultury ”

Data szkolenia:  23 stycznia 2024 r.( wtorek ), godz. 10.00–15.00

_________________

Program Szkolenia:

1) Inwentaryzacja w instytucjach kultury – wybrane zagadnienia:

 • terminowość i częstotliwość spisów z natury majątku obrotowego (zapasy, należności, środki pieniężne);
 • zasady i częstotliwość inwentaryzacji muzealiów;
 • zasady i częstotliwość inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w bibliotekach oraz w innych instytucjach kultury – metody dokumentowania inwentaryzacji w formie skontrum i sposób ujmowania w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych materiałów bibliotecznych;
 • uproszczenia w zakresie kontroli/inwentaryzacji wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową – forma i częstotliwość wzór w Wordzie zarządzenia dotyczącego zasad kontroli wyposażenia, dokumentowania oraz rozliczania;
 • rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych;
 • potwierdzanie sald rachunków bankowych oraz należności – jako forma inwentaryzacji – obowiązujące terminy;
 • udokumentowanie i termin weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku.

 

2) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne – wybrane zagadnienia:

 • rodzaj wydatków  a zwiększenie wartości środka trwałego (ulepszenie pow. 10 tys. zł, PCC, dodatkowa gwarancja, zieleń wokół budynku itp.);
 • nakłady na cudzą nieruchomość a ewidencja zwrotu nakładów i VAT;
 • rozliczenie wspólnych  kosztów budowy na obiekty;
 • wątpliwości dot kwalifikowania wydatków do WNiP.

 

3) Ostrożna wycena aktywów i pasywów do bilansu:

 • rekompensata i odsetki za opóźnienie w zapłacie należności – proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
 • odpisy aktualizacyjne należności – proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
 • odpisy aktualizacyjne zapasów wydawnictw – proponowane zapisy w polityce rachunkowości.

 

4) Uproszczenia w polityce rachunkowości dopuszczone UoR:

 • ustalanie progów istotności w instytucjach kultury – zapisy w polityce rachunkowości;
 • materiały i towary oraz wyroby gotowe odpisywane w koszty w dacie zakupu a obowiązek spisu zapasów na koniec roku;
 • rezygnacja z  tworzenia rezerw na podatek dochodowy i odroczony;
 • ewidencja leasingu operacyjnego wg przepisów podatkowych;
 • warunki odstąpienia od tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze.

 

5) Rozliczanie kosztów i przychodów w czasie z uwzględnieniem ustalonej w jednostce istotności:

 • rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne;
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu przedpłat, zaliczek – prezentacja
  w bilansie;
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów aktywów trwałych – podział na długo i krótkoterminowe, przykłady rozliczania amortyzacji od środków trwałych w części pokrytej dotacją – prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat.

 

6) E-sprawozdania finansowe. Obowiązująca sprawozdawczość z ustawy o rachunkowości:

 • ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego zgodnie z UoR;
 • zdarzenia po dacie bilansu oraz na przełomie roku oraz ich ujmowanie w księgach  rachunkowych;
 • błędy popełniane przy sporządzaniu e-sprawozdania finansowego;
 • zatwierdzanie e-sprawozdania finansowego, zamykanie ksiąg rachunkowych.

 

7) Zmiany w przepisach obowiązujących instytucje kultury od 1 stycznia 2024 roku.

 

______________________________________

Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Czas trwania: 5 godzin, od 10.00 do 15.00

Miejsce szkolenia: siedziba Instytutu im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4,  Katowice (1 piętro, sala konferencyjna)

Koszt szkolenia: 380,00 zł brutto od osoby

Uwaga: zwolnienie z VAT w przypadku, gdy środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą co najmniej w 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. (Zastosowanie stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710).

Prowadząca: Urszula Pietrzak – biegły rewident nr 7135, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „FK-BAD” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” z 2017 roku,  „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” z 2012 r. (publikacje wydane przez ODDK w Gdańsku).

 

Koordynator szkolenia:

Jarek Bednarczyk – j.bednarczyk@instytutkorfantego.pl | telefon: 32/ 201 77 78.