O projekcie

Diagnoza Strategiczna Rozwoju Województwa Śląskiego

Diagnoza strategiczna województwa śląskiego stanowi opracowanie Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego, przygotowane w związku z procesem aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Do aktualizacji przystąpiono na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/55/7/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Elementem aktualizacji Strategii „Śląskie 2020+”, zgodnie z przyjętym 16 sierpnia 2018 roku przez Zarządu Województwa Śląskiego dokumentem pn. Szczegółowy Opis Procesu Aktualizacji Strategii, jest również opracowanie lub aktualizacja szeregu powiązanych z nią, lub bezpośrednio z niej wynikających dokumentów składających się na system planowania rozwoju na poziomie regionalnym w województwie śląskim.

Konieczność przygotowania niniejszych dokumentów została poprzedzona weryfikacją aktualności obowiązujących dokumentów strategicznych, zarówno z uwagi na ich zakres tematyczny, jak również ich horyzont czasowy, a także w związku z potrzebami wynikającymi z przyszłego okresu programowania polityki Unii Europejskiej po 2020 roku. W ramach tych prac zidentyfikowano cztery główne pola, w ramach których zdiagnozowane zostały luki w regionalnym systemie dokumentów strategicznych, tj.: przedsiębiorczość, mieszkaniec, przestrzeń i współpraca.

Niniejsza Diagnoza została opracowana właśnie w układzie obejmującym cztery wymienione pola, tak aby możliwie najpełniej rozpoznać sytuację społeczno-gospodarczą regionu, zidentyfikować problemy i wyzwania z jakimi w nadchodzących latach będzie musiało zmierzyć się województwo śląskie. Diagnoza obejmuje zatem szeroki zakres tematyczny, niemniej jednak jest dokumentem otwartym, który będzie uzupełniany w miarę pojawiających się w procesie aktualizacji potrzeb, jak również w związku z dostępnością danych niezbędnych do jej opracowania.

Dokument zawiera analizy społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne o charakterze zarówno ilościowym jak i jakościowym, obejmujące okres czasu od roku 2000 do roku 2017, a w przypadku niektórych danych także 2018 rok. Wszelkie analizy na potrzeby niniejszego opracowania prowadzone były dla województwa śląskiego w porównaniu z wartościami średnimi dla kraju, jak również w porównaniu względem pozostałych 15 województw. Tam gdzie było to możliwe ze względu na dostępność danych, dokonano analiz zróżnicowań wewnątrzregionalnych (w skali gminnej, powiatowej i/lub podregionalnej).