O publikacji

Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze

Publikacja jest efektem badań prowadzonych w roku 2012, których celem było poznanie kompetencji kadry realizującej edukację kulturalną w województwie śląskim oraz opinii o potrzebie i możliwościach doskonalenia tychże kompetencji.

Edukację kulturalną mogą prowadzić różne podmioty i środowiska o zróżnicowanym statusie formalnym i kształcie organizacyjnym. Do badań wybrano pracowników instytucji, których dotyczyło zawarte na szczeblu państwowym, a tym samym – w ramach polityki kulturalnej i oświatowej państwa, formalne porozumienie o podjęciu tej działalności i współpracy w jej zakresie, tzn. kadrę instytucji kultury i instytucji oświatowych.
Celem praktycznym projektu było zdiagnozowanie potrzeb i postulatów kadry prowadzącej edukację kulturalną w woj. śląskim, aby wyniki i wnioski mogły być wykorzystane przez instytucje kultury i oświaty oraz samorządy lokalne.