O publikacji

W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej

Publikacja W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej. Aktywność nauczycieli i jej uwarunkowania w szkolnej przestrzeni edukacji formalnej powstała w ramach projektu operatorkultury.pl, realizowanego przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2016–2018”; stanowi efekt badań realizowanych w 2017 roku. Jest rezultatem analizy pogłębionych wywiadów autobiograficznych, prowadzonych w ramach projektu operatorkultury.pl wśród nauczycieli realizujących edukację kulturową w przestrzeni kształcenia formalnego. Gromadzi zrekonstruowane, opisane i poddane krytycznemu osądowi modele edukacji kulturowej, stosowane przez nauczycieli w systemie kształcenia formalnego. Wyodrębnione typy sporządzono na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych. Poza analizą sposobów realizacji edukacji kulturowej poddano interpretacji także czynniki wpływające na aktywność nauczycieli oraz świadomość znaczenia tego obszaru dla rozwoju osobistego nauczycieli.

Prócz części analitycznej publikacja zawiera także pogłębioną operacjonalizację, obejmującą m.in. rozstrzygnięcia definicyjne dotyczące tematu edukacji kulturowej oraz zarys sytuacji edukacji kulturowej w środowisku szkolnym, uwzględniający możliwości i ograniczenia nauczycieli w edukacji formalnej.

Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, samorządów, animatorów i edukatorów kulturowych, twórców, a także środowiska akademickiego i studentów. Przeprowadzone analizy z pewnością stanowią asumpt do dalszych refleksji i prób reformowania edukacji kulturowej w edukacji formalnej.