15 lutego 2019

Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego

Szlak Zabytków Techniki jest drugim, po Szlaku Architektury Drewnianej, szlakiem kulturowym w województwie śląskim. Przedsięwzięcie to powstało z inicjatywy Zarządu Województwa Śląskiego, było realizowane przez Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W procesie tworzenia szlaku uczestniczyły także Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Śląska Organizacja Turystyczna. Ten szlak tematyczny ma stanowić nowy regionalny, markowy produkt turystyczny służący promocji województwa, rozwojowi turystyki oraz ochronie dziedzictwa techniki.

Łaziska Górne, Muzeum Energetyki

Gliwice, Muzeum Techniki Sanitarnej

Prace nad szlakiem rozpoczęto w 2004 r. Powstał wtedy projekt przedsięwzięcia, w którym zostały uwzględnione poszczególne etapy jego realizacji. Do prac nad nim zaproszono samorządy lokalne, właścicieli obiektów, służby konserwatorskie oraz organizacje i firmy turystyczne. Dzięki konsultacjom z tymi podmiotami powstała wstępna lista obiektów, z której zostały wyłonione 52 obiekty wiodące. Podczas 9 wyjazdów terenowych zespół roboczy oceniał obiekty według różnych kryteriów wyboru (znaczenie dla historii architektury, techniki lub tradycji przemysłowych regionu, dostępność, infrastruktura okołoturystyczna, bezpieczeństwo zwiedzania, stan zachowania). Po analizie materiału z wizytacji terenowych utworzono listę obiektów wstępnie zaklasyfikowanych na szlak. Lista rekomendowanych obiektów została przedstawiona do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Śląskiego. Ostatecznie Zarząd wybrał 29 obiektów i zapewnił środki finansowe na dalszą realizację szlaku.

Karchowice, Zakład Produkcji Wody "Zawada"

Mysłowice, Centralne Muzeum Pożarnictwa

Radzionków, Muzeum Chleba

Sosnowiec, dworzec kolejowy

Dalsze prace nad szlakiem polegały na opracowaniu jego logo i Katalogu Identyfikacji Wizualnej, czym zajęła się Polska Agencja Promocji Turystyki S.A. Agencja przeprowadziła także szkolenie w zakresie metod powołania i zasad funkcjonowania lokalnych organizacji turystycznych (LOT). Pokłosiem szkolenia był projekt statutu organizacji, która w przyszłości stanie się koordynatorem szlaku. Kolejnym etapem było opracowanie graficzne tablic, ich wykonanie i montaż w terenie. Przygotowano także stronę internetową (www.gosilesia.pl/szt) oraz szlakowe gadżety. Zwieńczeniem tych prac było otwarcie szlaku w październiku 2006 r., które odbyło się w Muzeum Miejskim w Tychach. Równolegle z otwarciem w środkach masowego przekazu prowadzona była kampania reklamowa. Planowane jest także powołanie stowarzyszenia zarządzającego szlakiem oraz wykonanie i montaż dojazdowego oznakowania drogowego.

Rudy, Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowych

Katowice, osiedle Nikiszowiec

Tarnowskie Góry, Zabytkowa Kopalnia Rud Srebronośnych

Spośród obiektów, które weszły w skład szlaku, najwięcej, bo trzy, znajduje się w Katowicach, Zabrzu i Gliwicach, po dwa znajdują się w czterech miastach województwa: Częstochowie, Bielsku-Białej, Tarnowskich Górach i Rudzie Śląskiej. Najwięcej obiektów reprezentuje branże górniczą i kolejową, oprócz tego reprezentowane są branże hutnicza, spożywcza i inne, a także osiedla i kolonie robotnicze.

2011

 

Tekst: Anna SyskaAgnieszka Woźniakowska

Fotografie: Ewa MackiewiczEugeniusz Tomczak