Szkolenie

14.01 | „Akcja bilans 2021″ w instytucjach kultury, zmiany w przepisach w 2021 roku i na 2022 rok

Data szkolenia: 14 stycznia 2022 r. (piątek), godz. 10:00-15:00

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.01.2022 r.

 

Program szkolenia:

Inwentaryzacja w instytucjach kultury

A. Terminowość i częstotliwość spisów z natury majątku obrotowego (zapasy, należności, środki pieniężne) oraz aktywów trwałych (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne):

 1. zasady i częstotliwość inwentaryzacji muzealiów, udokumentowanie i rozliczenie inwentaryzacji, sposób ujęcia różnic inwentaryzacyjnych muzealiów w księgach rachunkowych,
 2. zasady i częstotliwość inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w bibliotekach oraz w innych instytucjach kultury – metody dokumentowania inwentaryzacji w formie skontrum i sposób ujmowania w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych materiałów bibliotecznych,
 3. uproszczenia w zakresie kontroli/inwentaryzacji wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową – wzór zarządzenia dotyczącego zasad kontroli wyposażenia, dokumentowania oraz rozliczania a także wprowadzenia zmian w tym zakresie w odrębnym zarządzeniu lub instrukcji inwentaryzacyjnej – w Wordzie,
 4. rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych, (wzór protokołu poinwentaryzacyjnego, protokołu rozliczenia skontrum),
 5. potwierdzanie sald rachunków bankowych oraz należności – jako forma inwentaryzacji – obowiązujące terminy,
 6. udokumentowanie i termin weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku – wzory weryfikacji salda konta, weryfikacji aktywów i pasywów.

B. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne:

 1. uwzględnienie istotności przy podejmowaniu decyzji o amortyzacji majątku trwałego lub odpisywania w koszty zużycia materiałów oraz obejmowania ewidencją bilansową lub pozabilansową,
 2. finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji podmiotowej lub celowej inwestycyjnej przez instytucje kultury,
 3. dotacje inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa a możliwość rozliczenia zakupu środków trwałych do 10 tys. zł.
 4. rozwiązania ewidencyjne w polityce rachunkowości instytucji kultury umożliwiające rozliczanie dotacji inwestycyjnych przy zakupach aktywów trwałych do 10 tys. zł,
 5. środki trwałe – wybrane zagadnienia.

C. Wycena aktywów i pasywów do bilansu:

 1. naliczanie odsetek zwłoki od należności a opłacalność w świetle ustawy o finansach publicznych, proponowane zapisy w polityce rachunkowości,
 2. odpisy aktualizacyjne należności – proponowane zapisy w polityce rachunkowości,
 3. odpisy aktualizacyjne zapasów wydawnictw – proponowane zapisy w polityce rachunkowości.

D. Ustalanie istotności dla celów bilansowych w instytucjach kultury. Propozycje unormowania istotności w polityce rachunkowości instytucji kultury. Rozliczanie kosztów i przychodów w czasie z uwzględnieniem ustalonej w jednostce istotności:

 1. rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne,
 2. rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu przedpłat, zaliczek – prezentacja w bilansie,
 3. rozliczenia międzyokresowe przychodów aktywów trwałych – podział na długo i krótkoterminowe, przykłady rozliczania amortyzacji od środków trwałych w części pokrytej dotacją – prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat.

E. E-sprawozdania finansowe. Obowiązująca sprawozdawczość z ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zmian:

 1. zdarzenia po dacie bilansu oraz na przełomie roku oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych,
 2. bilans – wzór w Excelu,
 3. rachunek zysków i strat – wzór w Excelu,
 4. wprowadzenie do sprawozdania finansowego – wzór w Wordzie,
 5. nota podatkowa w Excelu,
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia – wzór w Wordzie,
 7. zatwierdzanie e-sprawozdania finansowego, zamykanie ksiąg rachunkowych.

F. Zmiany w przepisach obowiązujących instytucje kultury od 1 stycznia 2022 roku.

G. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

 

Czas trwania: 5 godzin od 10:00 do 15:00

Miejsce szkolenia: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego,  ul. Teatralna 4  Katowice  (1. piętro, sala wykładowa)

Koszt szkolenia: 345.-  zł brutto od osoby

Uwaga: zwolnione z VAT w przypadku, gdy środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą  co najmniej w 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy  o finansach publicznych. (Zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.  29c ustawy  o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.710).

Prowadząca: Urszula Pietrzak – biegły rewident nr 7135, praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „FK-BAD” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” z 2017 roku,  „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” z 2012 r. wydane przez ODDK w Gdańsku.

Koordynator szkolenia:

Jarosław Bednarczyk , j.bednarczyk[malpa]instytutkorfantego.pl  telefon: 32/ 201 77 78.