O przeglądzie

Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych 2019

Informacja Prezesa Towarzystwa Kultury Teatralnej prof. Lecha Śliwonika o Sejmikach Wiejskich Zespołów Teatralnych 2019. Pozwalamy sobie przytoczyć fragment regulaminu:

CELE PROGRAMOWE

1.Upowszechnianie dorobku teatrów wiejskich poprzez:- umożliwienie zespołom prezentacji poza lokalnym środowiskiem,- promocję wartościowych przedstawień w placówkach i mediach,- tworzenie wspólnoty uczestników ruchu teatralnego.

2.Doskonalenie zespołów i instruktorów poprzez konfrontację dokonań oraz pomoc metodyczną (seminaria, warsztaty, konsultacje).

3.Tworzenie dokumentacji teatrów wiejskich.

4.Inspirowanie wiejskiego teatru:- do umiejętnego korzystania z tradycyjnej kultury ludowej,- do poszukiwania wartościowego repertuaru,- do podejmowania autorskich prób dramatopisarskich, – do sięgania po różnorodne formy wypowiedzi scenicznej.

5.Tworzenie tradycji stałych spotkań, integrujących zespoły i ich opiekunów.

ZASADY PROGRAMOWE

1.Sejmiki mają charakter niekonkursowy.Komisje Artystyczne mogą przyznawać nagrody za konkretne wartości artystyczne i poznawcze przedstawień.

2.Zadaniem organizatorów i gospodarzy przeglądów jest stworzenie warunków do prezentacji widowisk oraz klimatu sprzyjającego wymianie opinii i podnoszeniu kompetencji.

3.Komisje Artystyczne powołuje główny organizator w porozumieniu z gospodarzami sejmików. Zadaniem Komisji jest:- przeprowadzenie publicznych dyskusji metodycznych o przedstawieniach,- przeprowadzenie zajęć warsztatowych,- napisanie recenzji prezentowanych widowisk – do końcowego komunikatui biuletynu,- proponowanie spektakli na sejmik centralny, a także inne ważne zdarzenia teatralne.Uwaga:decyzję o zaproszeniu zespołów na centralny Sejmik Teatrów Wsi Polskiej podejmuje Rada Programowa sejmików.

ZASADY ORGANIZACYJNE

1.Zgłoszenia – na adres właściwego gospodarza sejmiku – mogą przesyłać ośrodki kultury, oddziały TKT, a także same zespoły teatralne.

2.Wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika; złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.

3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia akredytacji na częściowe pokrycie noclegów i wyżywienia.

4. Koszty podróży ponoszą zespoły lub patronujące im instytucje.Uwaga:zgłoszenie zespołu dziecięcego musi być uprzednio uzgodnione z gospodarzem sejmiku.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo pod adresem: http://sejmiki.tkt.art.pl/