Procedura recenzyjna

Procedura recenzyjna

Nadsyłane teksty do numerów tematycznych ocenia i kwalifikuje do recenzji zespół redakcyjny. Teksty należy przygotować zgodnie z instrukcją wydawniczą i przesyłać pocztą elektroniczną na adres: m.sikora@instytutkorfantego.pl

Do oceny każdego artykułu redakcja powołuje najmniej dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami redakcji i rady naukowej.

Autorzy tekstów recenzowanych i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

Recenzja ma formę pisemną, jest sporządzana według przygotowanego formularza recenzji, kończy się jednoznaczną oceną dopuszczająca tekst do druku, warunkowo dopuszczająca lub odrzucającą. Kryteria kwalifikowania publikacji są podane na stronie internetowej czasopisma (zob. formularz recenzji). Treść recenzji jest przekazywana jedynie autorowi wraz określeniem terminu ustosunkowania się do ewentualnych uwag. Recenzje są archiwizowane.

Pozytywna recenzja jest niezbędna do zakwalifikowania tekstu do publikacji. Redakcja zastrzega sobie ostateczną decyzję o przyjęciu utworu do publikacji oraz prawo do skracania tekstów i wprowadzania zmian, po uprzednim uzgodnieniem ich z autorem. Teksty we współpracy z autorem podlegają opracowaniu językowemu i statystycznemu oraz korekcie wydawniczej.