Zasady etyki

Zasady etyki

Zasady etyczne

„Trybuna Wojciecha Korfantego” przestrzega zasad etycznych i praktyk określonych w Kodeksie postępowania i zasadach praktyk dla redaktorów czasopism naukowych (Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors), opublikowanym przez Committee on Publication Ethics, 2011. W wypadku podejrzenia nierzetelności Redakcja przy ocenie sytuacji korzysta z diagramów COPE (https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf).

Odpowiedzialność Redakcji:

1) Redakcja odpowiada za decyzje dotyczące wyboru artykułów do publikacji spośród tekstów nadesłanych do czasopisma.
2) Dokonując wyboru, Redaktor nie kieruje się względami rasy, płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego, obywatelstwa, filozofii politycznej Autora.
3) Kryteriami akceptacji tekstów do publikacji będą:
a) wartość nadesłanego tekstu dla założeń dyskusji, jego zgodność z zakresem tematycznym projektu,
b) oryginalność nadesłanego tekstu,
c) walory językowe i materiałowe nadesłanego tekstu,
d) przejrzystość wywodu,
e) zgodność z przepisami prawa dotyczącymi zniesławienia, naruszenia prawa autorskiego oraz popełnienia plagiatu (autoplagiatu).

Polityka prywatności:

Redaktor i żaden z członków zespołu redakcyjnego nie ujawni żadnych informacji dotyczących nadesłanego tekstu osobom trzecim za wyjątkiem: autora/współautora tekstu, recenzentów, członków zespołu redakcyjnego, wydawcy, redaktorów wydawniczych, korektorów, operatorów składu komputerowego, biorących udział w przygotowaniu numeru do publikacji (double-blind review process).

Naruszenie zasady poufności i konflikt interesów:

(W celu określenia możliwości wystąpienia sprzeczności interesów, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka PLoS) Niepublikowany, oryginalny materiał badawczy nadesłany do Redakcji nie będzie nigdy wykorzystywany przez Redaktora lub inną osobę mającą do tego materiału dostęp przed jego publikacją (lista osób przestawiona jest w dziale Polityka prywatności niniejszego dokumentu) dla własnych celów badawczych bez wyraźnej pisemnej zgody Autora.

Odpowiedzialność i obowiązki Autora:

1) Autorzy zgłaszają do redakcji teksty bazujące na oryginalnych badaniach.

2) Autorzy przedstawiają (w zależności od specyfiki tekstu) między innymi:

  1. a) rzetelny i szczegółowy opis zastosowanych procedur badawczych,
  2. b) wiarygodne i intersubiektywnie weryfikowalne dane,
  3. c) pełną i rzetelna listę materiałów źródłowych i dzieł cytowanych, uwzględniają wszystkich innych badaczy i autorów, których praca umożliwiła stworzenie nadesłanego tekstu,
  4. d) przedstawią bezstronne, oparte na solidnym fundamencie metodologicznym, omówienie zgromadzonych danych.

3) Autorom nie wolno nadesłać pracy zawierającej nierzetelne przytoczone bądź fałszywe dane lub wypowiedzi innych autorów.

4) Autorzy będą nadsyłać do Redakcji wyłącznie prace oryginalne, spełniające wymogi rzetelnego cytowania, dokumentowania materiałów źródłowych i pracy innych badaczy, włącznie z pracami należącymi do kanonu danej dyscypliny, które wpłynęły na ogólny kształt prezentowanych badań.

5) Autorom nie wolno nadesłać do Redakcji pracy noszącej znamiona plagiatu bez względu na to, czy plagiat będzie polegał na nieudokumentowanym przekładzie, nieudokumentowanej cytacji czy też nieoznaczonym odwołaniu do niepublikowanych prac innych osób lub nieoznaczonym wykorzystaniu idei świadomie zaczerpniętych z prac innych badaczy, włączając w tę grupę studentów, których nieopublikowane prace pozostają ich własnością intelektualną.

6) Nadsyłający prace Autorzy uznają, że plagiat i fałszerstwo są nie tylko przestępstwami, ale także najbardziej niegodnymi aktami, jakich można dopuścić się w przestrzeni badań akademickich. Dlatego też Autorzy wykażą się szczególną troską o to, by żaden element ich pracy nie pozostawiał najmniejszych wątpliwości co do akademickiej uczciwości ich pracy.

7) Autorzy nie będą nadsyłać do Redakcji materiałów publikowanych uprzednio – za wyjątkiem materiałów obciążonych prawami autorskimi, zamówionymi przez Redakcję, jeżeli jej Członkowie uznają, iż przedruk publikowanego już wcześniej materiału jest istotny z punktu widzenia merytorycznej koncepcji projektu.

8) Jeżeli praca pomyślnie przejdzie proces recenzyjny, zostanie zaakceptowana i opublikowana, Autorzy zachowują prawa do materiału opublikowanego, jednocześnie udzielając prawa do korzystania z tegoż materiału osobom trzecim zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons License 4.0 International: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

9) Autorstwo pracy ogranicza się do osób, które wniosły wymierny wkład w badania i powstanie tekstu nadesłanego do redakcji Trybuny Wojciecha Korfantego, czy to w obszarze zbierania i przygotowania danych, czy w przestrzeni pracy koncepcyjnej lub sferze metodologii badań, czy też w obszarze faktycznego prowadzenia badań. Wszystkie osoby, które wniosły istotny wkład w powstanie nadesłanej pracy zostaną uwzględnione jako Współautorzy bez względu na ich status w strukturach akademickich, a więc dotyczy to również asystentów i studentów, którzy wykonali pracę niezbędną do przeprowadzenia badań i/lub powstania nadesłanego teksty. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Osoby, które wkładu w powstanie pracy nie wniosły nie będą pod żadnym pozorem włączane w listę Autorów lub Współautorów pracy. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship”[1] będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

10) Autorzy zobowiązani są ujawniać Redakcji wszelkie przypadki zajścia konfliktu interesów, szczególnie interesów finansowych lub innych istotnych czynników, które mogłyby mieć wpływ na wyniki badań lub interpretację danych.

11) Autorzy niezwłocznie poinformują Redakcję o dostrzeżeniu poważnych błędów lub nieścisłości, których Recenzenci lub redaktorzy tomu nie mieli możliwości zweryfikować i zażądają erraty.

Obowiązki Recenzenta:

1) Recenzent, zachowując poufność otrzymanych dokumentów, dostarczy Redakcji informacji, na podstawie których możliwe będzie podjęcie świadomej decyzji o przyjęciu nadesłanego materiału do publikacji.

2) Recenzent dostarczy Autorowi istotnych informacji, które umożliwią mu wprowadzenie do tekstu niezbędnych poprawek, co pozwoli twórcy artykułu spełnić najwyższe standardy jakości naukowego wywodu lub ułatwi mu tworzenie tekstów akademickich w przyszłości. Przy tym Recenzent obowiązek wskazać braki w dokumentacji źródeł w tekście lub potencjalny plagiat, o wystąpieniu których poinformuje niezwłocznie Redakcję.

3) Recenzent dostarczy recenzję terminowo lub poinformuje Redakcję o okolicznościach uniemożliwiających dotrzymanie terminu złożenia recenzji.

4) Oceniając nadesłany tekst, Recenzent będzie kierował się zasadą bezstronności.

5) Recenzent będzie formułował swoje uwagi w sposób klarowny i jednoznaczny.

6) Recenzent nigdy nie będzie stosował argumentacji ad hominem oraz wykorzystywał recenzji w celu umocnienia swego własnego statusu akademickiego lub pozycji zawodowej

7) Recenzent ujawni Redakcji wystąpienie konfliktu interesów (w celu określenia możliwości wystąpienia sprzeczności interesów, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka PLoS). Recenzent odmówi oceniania nadesłanego tekstu w przypadku wystąpienia dowolnego konfliktu interesów i poinformuje o tym fakcie Redakcję.

Powyższe przepisy zostały zaczerpnięte z Zasad etycznych Er(r)go (http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ ERRGO/about/editorialPolicies#custom-0), wykorzystujących kodeks Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors: https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf. Przy opracowaniu wykorzystano także Zasady etyczne „Nowej Biblioteki. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” (http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/etyka.html).

 

[1] Zob. np. M. Jankowska, Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011, s. 21; K. Czub, Ghostwriting jako zjawisko prawne, „Państwo i prawo” 2012/11, s. 37.