Badania i rozwój

Badania i rozwój

Dział Obserwatorium Instytutu prowadzi działalność badawczo-rozwojową i etnologiczną w skali regionalnej i krajowej.

Silna pozycja wojewódzkiej placówki badawczej ugruntowana jest dzięki systematycznej realizacji autorskich projektów i uczestnictwu w licznych partnerstwach badawczych. Efektami naszych działań są diagnozy społeczne, mapowanie zasobów potencjałów kulturotwórczych oraz narzędzia edukacyjne.

Z powodzeniem komunikujemy przeszłość ze współczesnością poprzez popularyzację regionalnego dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem wszystkich subregionów województwa śląskiego.

Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy, szczególnie w zakresach badawczych: identyfikacji instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz zasobów i ograniczeń dla rozwijania praktyk w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej w regionie, budowania sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych i oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Prosimy o bezpośredni kontakt.