O projekcie

operatorkultury.pl

Kultura jest głównym zasobem społecznym i od niej zależy charakter naszych relacji z innymi, umiejętności i zdolność twórczego działania. Zaufanie społeczne i kapitał ludzki nie mogą więc wzrastać bez trwałej edukacji kulturowej i artystycznej. Jej dostępność i jakość decydują o tym, kim jesteśmy jako jednostki i jako wspólnota. Kreatywność i silne poczucie własnej wartości oraz umiejętność współpracy wyznaczają kształt przyszłości, tworząc podstawy nowoczesnego świata i otwartego społeczeństwa.

Nie zawsze o tych zależnościach pamiętamy. Częściej traktujemy edukację kulturową jako barwny dodatek do innych aktywności i rzadko też współdziałamy, by uczynić ją powszechną i silniej zakorzenić w instytucjach kultury i oświaty, także w działaniach organizacji pozarządowych i kształceniu pozaformalnym.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach koordynował realizację programu Bardzo Młoda Kultura w latach 2016-2018 poprzez projekt operatorkultury.pl, a w 2019 roku po raz kolejny został regionalnym operatorem programu Bardzo Młoda Kultura. Celem tej ogólnopolskiej inicjatywy, prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury, jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej i zbliżanie sektora edukacji i kultury.

Kompleksowe zadanie zawierające w sobie działania:

 • informacyjno-sieciujące,
 • diagnostyczno-­ewaluacyjne,
 • szkoleniowo­-warsztatowe,
 • regrantingowe.

Naczelną ideą projektu jest zbliżenie sektorów oświaty i kultury w prowadzeniu edukacji kulturowej oraz wspieranie partnerstw na rzecz jej realizacji. Poprzez synergiczne wykorzystanie potencjałów ludzkich i instytucjonalnych obu wspomnianych sfer, możliwe będzie silniejsze oddziaływanie na bezpośrednich odbiorców zadania czyli społeczności lokalnych w województwie śląskim. To trzyletni proces zdobywania i dzielenia się wiedzą skutkujący zwróceniem uwagi na edukację kulturową jako na istotny element wpływający na budowanie pożądanych postaw społecznych i obywatelskich.

Główne cele projektu to

 • Propagowanie nowoczesnych form edukacji kulturowej oraz świadomości, iż stanowi ona jedno z najważniejszych narzędzi budowania demokratycznego społeczeństwa opartego na otwartości, tolerancji i solidarności, a przy tym wspierającego twórczy eksperyment i propagującego egalitarne formy życia zbiorowego.
 • Poszerzenie zakresu osób, które mogą uczestniczyć w różnych formach edukacji kulturowej, w tym umożliwianie egalitarnego udziału w nich dzieci i młodzieży.
 • Wzmacnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób, które zajmują się edukacją kulturową w Polsce, w tym nauczycieli, osób zatrudnionych w instytucjach kultury i tych działających w organizacjach pozarządowych.
 • Stwarzanie okazji do współdziałania osób zajmujących się edukacją kulturową, a reprezentujących sferę edukacji i kultury, a także kreowanie organizacyjnych, finansowych i merytorycznych podstaw tego rodzaju współpracy.
 • Prowadzenie działań popularyzujących znaczenie, rolę i doniosłość edukacji kulturowej wśród osób odpowiedzialnych za lokalne polityki społeczne i kulturalne, rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży.
 • Identyfikowanie lokalnych potencjałów, których wykorzystanie wzmacnia edukację kulturową, a także rozpoznawanie przeszkód i barier dla jej rozwijania w regionie.
 • Propagowanie zwyczaju prowadzenia wieloletnich programów edukacyjnych w regionach, w tym wzmacnianie świadomości, iż efektywne działania z zakresu edukacji kulturowej powinny mieć systematyczny i długotrwały charakter, by przynosić pożądane rezultaty.

Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy, szczególnie w zakresach badawczych:

identyfikacji instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz zasobów i ograniczeń dla rozwijania praktyk w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej w regionie, budowania sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych i oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Prosimy o bezpośredni kontakt.

Dobre praktyki

Zachęcamy do zapoznania się z projektami, zrealizowanymi w ramach operatorakultury.pl – to inspiracja do dalszych działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także zestawienie dobrych praktyk w tym temacie.