O badaniu

Diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50. roku życia

Na zlecenie Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK zespół Obserwatorium przygotował recenzję raportu „Diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50. roku życia”. Projekt badawczy został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium w 2013 r.

Recenzja składała się z dwóch części. Pierwsza to próba analizy społecznego zaangażowania instytucji publicznych i organizacji pozarządowych działających aktywizująco lub mogących działać w ten sposób, na rzecz osób 50+ w województwie śląskim. Jednocześnie autorzy recenzji odnieśli się pod różnym kątem do aktywności osób 50+ w działaniach społecznych.

Druga część recenzji to diagnoza „przemysłu czasu wolnego” osób 50+ na terenie województwa śląskiego. Analizy dokonano w płaszczyznach społecznych i ekonomicznych, tym samym zawarte wnioski mogą – w ocenie autorów recenzji – służyć projektowaniu działalności podmiotów także spoza sektora kultury. Raport stanowi również inspirację do dalszych prac badawczych.