O badaniu

Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna

Badanie było realizowane w międzysektorowym partnerstwie przez: Instytut Kultury Miejskiej, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Celem projektu było zarysowanie współczesnej kondycji kultury i praktyk uczestnictwa jako czynnika stratyfikacji społecznej. Zdiagnozowane zostały – w ujęciu dynamicznym – relacje pomiędzy stratyfikacją i uczestnictwem w kulturze, a także opisano nową logikę podziałów społecznych, będącą pochodną zmian w polu kultury. Sformułowano również rekomendacje dotyczące łączenia ze sobą działań w sferze kulturalnej i społecznej.

Przedstawiciel Obserwatorium – Maciej Zygmunt zaangażowany był w  proces konsultowania metodologii i wstępnej wersji raportu końcowego z projektu badawczego.