O badaniu

Ogólnopolska diagnoza procesu podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, ośrodkach i centrach kultury

Badanie zdiagnozowało proces podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr kultury. Obejmowało analizę aktywności we wskazanym zakresie oraz stanowiło próbę odpowiedzi na pytanie o adekwatność oferty szkoleń, kursów, studiów oraz wszelkich form edukacji mających na celu podniesienie wspomnianych kwalifikacji i kompetencji, do praktyki zawodowej.

Projekt miał na celu określenie, jakiego rodzaju wysiłki o charakterze formalnym i pozaformalnym przyczyniają się do realnego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a jakie rozmijają z potrzebami i wyzwaniami edukacji kulturalnej, jak i oczekiwaniami samych edukatorów kulturalnych. Badanie przyjęło za cel poznanie ścieżek podnoszenia kwalifikacji i kompetencji realizatorów edukacji kulturalnej, poznanie ich opinii o przebytych formach doskonalenia zawodowego oraz ich użyteczności. Dane służą opracowaniu strategicznych ram działań na rzecz podnoszenia kompetencji kadr kultury w zakresie edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury.

Wyniki badań