O badaniu

Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce

Projekt miał charakter ewaluacji i metaanalizy programu statystyki publicznej w dziedzinie kultury dotyczącego rozwoju, finansowania, zasobów oraz działalności instytucji kultury w Polsce.

Pierwszym elementem projektu było przeprowadzenie debaty eksperckiej dotyczącej zakresu i celów gromadzenia danych o systemie instytucji kultury w Polsce. Wyniki debaty stały się podstawą dla badań pilotażowych poświęconych nowej metodzie gromadzenia danych o instytucjach kultury w oparciu o schemat usług publicznych. Głównym produktem przedsięwzięcia jest raport zawierający dane z pilotażu nowej propozycji badania dotyczącego funkcjonowania i działalności merytorycznej instytucji kultury oraz zestaw rekomendacji dot. reorganizacji systemu gromadzenia danych o instytucjach kultury, w szczególności w zakresie monitorowania usług publicznych w dziedzinie kultury oraz dostępności danych źródłowych produkowanych przez instytucje kultury.

Obserwatorium realizowało część badań w terenowych w województwie śląskim.