O wizycie

Program Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”

17-22 marca 2014 roku reprezentanci Obserwatorium (Łukasz Dziuba, Aleksander Lysko, Maciej Zygmunt) odwiedzili Departament Kultury i Turystyki w hiszpańskiej Murcji w ramach projektu partnerstwa międzynarodowego w ramach programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Program przewidywał możliwość podnoszenia kompetencji osób zajmujących się szeroko rozumianą edukacją kadr dorosłych we współpracy z partnerem zagranicznym zajmującym się edukacją kadr dorosłych. Aby przystąpić do programu, należało złożyć indywidualny wniosek aplikacyjny wraz z programem wizyty ustalonym z partnerem. Następnie wnioski poddane zostały ocenie i wybrane zostały te najbardziej wartościowe. Najczęściej realizowane były wizyty indywidualne, choć możliwe było również składanie wniosku na wyjazd grupowy – taka wizyta musiała być jednak odpowiednio uzasadniona, a każdy uczestnik musiał zadbać o odpowiedni program wizyty dostosowany do jego indywidualnych predyspozycji.

Obserwatorium dostrzegało wśród beneficjentów swoich działań rosnące zapotrzebowanie na informacje związane z projektami międzynarodowymi. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych beneficjentów i dostosować poziom usług do poziomu europejskiego, złożona została aplikacja o wyjazd grupowy całego zespołu Obserwatorium. Wyjazd grupowy gwarantował podniesienie jakości usług oferowanych przez zespół Obserwatorium dla beneficjentów we wszystkich przestrzeniach – od doradztwa projektowego, przez wsparcie merytoryczne wszystkich zainteresowanych działalnością kulturalną w regionie, aż po upowszechnianie i edukowanie kadr kultury w zakresie europejskich standardów pracy w sektorze kultury.

Działalność Obserwatorium jest na tyle zróżnicowana, że każdy z członków zespołu zaplanował odmienny merytorycznie program wizyty. Ważną rolę podczas wizyty miała organizacja goszcząca – Departament Kultury i Turystyki Regionu Murcja (www.carm.es).

Wizyta realizowana była metodą job-shadowing, która polega na tym, że każdy z członków zespołu Obserwatorium otrzymał indywidualnego opiekuna merytorycznego wizyty, który dzielił się swoim know-how, a uczestnicy muszą wyciągnąć jak najwięcej z obserwacji. Tematami, które zostały poruszone były: zagadnienia prawa autorskiego i własności intelektualnej, ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego oraz sieciowanie instytucji na poziomie regionalnym.

Przez 4 dni robocze realizowany był intensywny program wizyt indywidualnych, podczas którego zespól przyglądał się pracy opiekunów, i miał możliwość nawiązywania relacji z szerokim gronem ekspertów – współpracowników.

Doświadczenie i wiedzę zdobyte dzięki wizycie w ramach programu Grundtvig są wykorzystywane w codziennej pracy. Dzięki wizycie beneficjenci Obserwatorium mogą konsultować swoje projekty w zakresie międzynarodowym. Wsparcie obejmuje m.in.:

  • Pomoc w rozpoczęciu procedury poszukiwania partnera do projektu międzynarodowego,
  • Podstawową konsultację wniosku aplikacyjnego,
  • Wsparcie przy wypełnianiu raportu.