zamów

Cena: 25,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 5 ZABYTKI PRZEMYSŁU I TECHNIKI

O publikacji

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 5 ZABYTKI PRZEMYSŁU I TECHNIKI

Piąty tom serii poświęcono tematowi przemysłu i techniki. Na terenie województwa śląskiego znajduje się najwięcej historycznych obiektów przemysłowych w Polsce.

 

„[…]Zastanawiając się nad tematem tegorocznego wydawnictwa, braliśmy pod uwagę różne motywy przewodnie. Po namyśle uznaliśmy, że jubileuszowe wydanie powinno podjąć kwestie, które najsilniej kojarzą się z województwem śląskim – przemysł i technika.

Na naszym terenie znajduje się najwięcej historycznych obiektów przemysłowych w Polsce. Stanowią one integralną cześć dziedzictwa kulturowego regionu, są także wyznacznikiem jego tożsamości kulturowej. Nierozerwalnie wiążą się z rozwojem obszarów wchodzących w skład dzisiejszego województwa śląskiego. Są to obiekty związane z tradycją górniczą, hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, produkcją wody oraz przemysłem spożywczym. […]

Nasza publikacja nie ogranicza się jedynie do tematyki związanej z zabytkami industrialnymi. Przybliżamy Państwu wizerunki przemysłu w witrażu górnośląskim, siewierskie kafle piecowe czy Pałac Mieroszewskich w Będzinie. Kontynuujemy przedstawianie sylwetek wojewódzkich konserwatorów zabytków i historii prac konserwatorskich.

Mamy nadzieję, że lektura niniejszej publikacji skłoni Państwa do studiowania historii naszych zabytków i ich odwiedzania. Zachęcamy Państwa do zapoznania się szczególnie z obiektami znajdującymi się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.”

red. Magdalena Lachowska
Rok wydania: 2013

Spis treści

 • Od wydawców (Magdalena Lachowska, Jacek Owczarek)

I Prace konserwatorskie

 • Tomasz Bugaj, Jan Gustaw Jurkiewicz: Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna – unikatowa dziewiętnastowieczna budowla podziemna i główny element kompleksu podziemnych tras turystycznych tworzonego w ramach projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
 • Danuta Żabicka-Barecka, Zbigniew Barecki: Rewitalizacja zespołów zabudowań Kopalni „Ludwik-Concordia” w Zabrzu, 1993–2013

II Studia i badania

 • Marek Gajda, Anna Syska: Osiedle robotnicze Emma w Radlinie
 • Stefania Hanusek: Założenie pałacowo-parkowe Mieroszewskich w Będzinie
 • Małgorzata Derus: Huta „Laura” (obecnie „Jedność”) od założenia do likwidacji, 1836–2013
 • Irena Kontny: Wizerunek przemysłu w witrażu górnośląskim
 • Magdalena Lachowska: Problemy konserwatorskie związane z ochroną poniemieckich zamków, pałaców i dworów z terenu województwa śląskiego
 • Kinga Pałka-Bywalec: Kulturowe dziedzictwo industrialne Ustronia na przykładzie wybranych nieruchomych zabytków techniki
 • Artur Rok: Kafle piecowe z Siewierza do końca XVIII wieku. Zarys
 • Jarosław Rolak: Samochód Beskid 106 – czyli ile zabytku w zabytku?
 • Adam Szewczyk: Nadszybowe wieże wyciągowe kopalń Górnego Śląska i Zagłębia – stan zachowania
 • Dariusz Walerjański: Kamienne wieże – pozostałości dawnego przemysłu wapienniczego w Mikołowie-Mokrem
 • Rafał Wiloch: Dawna kopalnia węgla kamiennego „Szombierki” w Bytomiu – rys historyczny

III Sylwetki

 • Jarosław Rolak: Ochrona zabytków na Górnym Śląsku i ziemiach przyległych. Działalność Matyldy Konior-Opiłki i Krystyny Zgrzebnickiej, w latach 1983–1991

IV Komunikaty

 • Przemysław Andrzej Czernek, Anna Paulina Syrokosz: Dźwig osobowy firmy Wertheim & Comp. w kamiennicy przy pl. Świętego Krzyża 1 w Cieszynie
 • Ewa Pokorska: „Kopalnia wiedzy”, czyli drugie życie KWK Gliwice
 • Lista przyznanych refundacji kosztów poniesionych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wypłaconych w 2012 roku z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
 • Lista przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wykonanych w 2012 roku z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
 • Wykaz zadań rekomendowanych do udzielenia w 2013 roku dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

zamów

Cena: 25,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 5 ZABYTKI PRZEMYSŁU I TECHNIKI