O AKREDYTACJI

Akredytacja 2021-2027

Pomieszczenie. Kobieta i trzech mężczyzn trzymają kartę z napisem informującym o przyznaniu Instytutowi Akredytacji Erasmusa.

O AKREDYTACJI

Instytut im. Wojciecha Korfantego – jako jedyna instytucja kultury w województwie śląskim w konkursie 2020 – otrzymał Akredytację w programie Erasmus+ 2021-2027 w sektorze Edukacja dorosłych. Jesteśmy w prestiżowym gronie kilkunastu podmiotów akredytowanych w całej Polsce.

Udział w projekcie wzmocni obecność Województwa Śląskiego w Europie!

Przyznanie Akredytacji Erasmusa w danym sektorze stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca ustanowił plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji.

CELE

Aktualnymi celami Planu Erasmusa Instytutu są:

1) Zwiększenie jakości niezawodowej edukacji dorosłych prowadzonej przez kadrę Instytutu poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji kadry Instytutu oraz jej profesjonalizacja.
2) Rozbudowanie oferty Instytutu dotyczącej edukacji dorosłych, w tym dla osób z mniejszymi szansami.
3) Poszerzenie i zróżnicowanie grona odbiorców, osób uczących się, w działalności Instytutu.

 

Celem akredytacji jest:

Poprawa jakości formalnej, nieformalnej i pozaformalnej edukacji dorosłych w Europie przez:
• poprawę jakości oferty sektora Edukacja dorosłych oraz dostosowanie jej do potrzeb społeczeństwa;
• poprawę jakości nauczania i uczenia się;
• poprawę oferty edukacji dorosłych w zakresie kompetencji kluczowych, w tym podstawowych umiejętności takich jak czytanie i pisanie, umiejętność rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i innych umiejętności życiowych.

 

Wkład w tworzenie Europejskiego Obszaru Edukacji przez:

• rozwijanie potencjału organizacji i wspieranie ich w realizacji wysokiej jakości projektów mobilnościowych;
• zwiększenie chęci uczenia się dorosłych w każdym wieku
• wspieranie udziału organizacji pracujących z osobami będącymi w niekorzystnej sytuacji, mniejszych organizacji oferujących edukację dorosłych, organizacji, które po raz pierwszy korzystają z programu oraz organizacji działających na rzecz społeczności lokalnych.

 

Instytut im. Wojciecha Korfantego wzmacnia europejski wymiar nauczania i uczenia poprzez:

• promowanie wartości takich jak: włączenie społeczne, różnorodność, tolerancja i uczestnictwo w życiu demokratycznym
• promowanie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i bogactwie różnorodności;
• wspieranie rozwoju sieci kontaktów w Europie.

FINANSOWANIE