O projekcie

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego

Twórcą idei i inicjatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego jest Związek Górnośląski w Katowicach. Związek Górnośląski był wieloletnim organizatorem Konkursu, konsekwentnie budując jego unikatowy charakter i prestiż. Na mocy porozumienia ze Związkiem Górnośląskim od 2017 roku rolę organizatora przejął Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (obecnie: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego), zachowując wypracowaną współpracę z dotychczasowymi partnerami OKK oraz pozyskując nowych.

CEL KONKURSU

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zadaniem uczestników jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu.

Uczestnik może wziąć udział w eliminacjach jeden raz. Nie dopuszcza się zgłoszenia do więcej niż jednego ośrodka eliminacji.

Konkurs ma charakter trzyetapowy.

Pierwszy etap to eliminacje lokalne, drugi – eliminacje regionalne, podczas których jury kwalifikuje uczestników do wystąpienia w finale. Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w finale jest proporcjonalna do liczby uczestników eliminacji regionalnych. O liczbie osób zakwalifikowanych decyduje główny organizator konkursu – Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (obecnie: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego).

Eliminacje lokalne przeprowadzane są w miejscowościach wybranych przez organizatorów eliminacji regionalnych, natomiast eliminacje regionalne przeprowadzane są w wybranych miejscowościach w Polsce. Ich organizacją zajmują się szkoły bądź placówki kultury i stowarzyszenia na zasadzie współorganizacji.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbywa się w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Podczas finału jury wyłania laureatów i przyznaje nagrody oraz wyróżnienia. Główna nagroda dla trzech laureatów to wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

XXV OKK

Finał jubileuszowego XXV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego  im. Wojciecha Korfantego odbędzie się 10 marca 2023 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Kontakt

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice 

tel. 32 251 75 63, wew. 779
fax 32 251 75 63
kancelaria@instytutkorfantego.pl

 

Koordynator organizacyjny projektu:
Jacek Kowalski-Krawczyk
​tel. 32 201 77 79
j.kowalskikrawczyk@instytutkorfantego.pl