Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 „Sklep Instytutu”

Sklep Internetowy Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego „Sklep Instytutu”, funkcjonujący pod adresem internetowym  www.instytutkorfantego.pl/sklep, prowadzony jest przez Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice, tel./fax: 32-251-75-63, e-mail: sklep@instytutkorfantego.pl, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach pod numerem D/23/16, NIP: 634-286-53-50, REGON: 364603340.

SŁOWNICZEK

Instytut – (Administrator) Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego;

Sklep Instytutu – sklep internetowy Instytutu, sprzedający towary znajdujące pod adresem internetowym instytutkorfantegowww.instytutkorfantego.pl/sklep;

Produkty – towary umieszczone na stronie internetowej www.instytutkorfantego.pl/sklep;

Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka, nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie;

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu Instytutu, który umożliwia Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, takich jak: ilość produktów, sposób dostawy, sposób płatności, adres dostawy, dane do faktury, itp.;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Instytutu skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem wybranej przez Klienta formy;

Płatność on-line – płatność dokonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie Instytutu form płatności elektronicznych;

Dotpay – podmiot zewnętrzny w stosunku do Instytutu, pośredniczący przy realizacji płatności wykonywanych on-line.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Instytutu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Instytutu, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Instytutu zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Instytutu.
 3. Instytutu, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności: za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Instytutu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Instytutu z infrastrukturą techniczną Klienta.

REJESTRACJA W SKLEPIE INSTYTUTUT

 1. Przeglądanie i zakup asortymentu Sklepu Instytutu nie wymaga rejestracji. Jednak przy zakupie asortymentu Klient będzie musiał podać dane, zapytamy tu o adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, dane adresowe (ulica z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj/państwo); w przypadku przedsiębiorcy dane te mogą być uzupełnione o nazwę firmy i NIP. Dane te są podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Klient może dokonać rejestracji dobrowolnie. Dane zbierane podczas rejestracji konta w Sklepie Instytutu w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Zapytamy tu o adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, dane adresowe (ulica z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj/państwo); a także o adres e-mail i hasło, jakiego będziesz używał na naszej witrynie (więcej o zarządzaniu bezpieczeństwem w Polityce Prywatności). Dane te są podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika.
 3. Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu Instytutu.
 4. Po zarejestrowaniu, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz hasła. Dane oraz hasło mogą być zmieniane w każdej chwili, dowolną ilość razy.
 5. Klient zarejestrowany nie musi przy każdym zamówieniu wypełniać formularza danych, ponieważ generują się automatycznie po zalogowaniu.
 6. W celu usunięcia konta Klienta należy wysłać do Instytutu wiadomość elektroniczną na adres: sklep@instytutkorfantego.pl z prośbą o usunięcie konta oraz podaniem adresu e-mail aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Instytutu.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient, za pośrednictwem Sklepu Instytutu, może składać zamówienia 24h na dobę, w każdym dniu tygodnia.
 2. Klient składa zamówienie, wybierając dany produkt, za pomocą kliknięcia w ikonę „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie „KUPUJĘ I PŁACĘ”;
 3. Klient, składa zamówienie przez wybór polecenia „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Składając zamówienie, Klient zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem Instytutu.
 4. Po wybraniu polecenia „KUPUJĘ I PŁACĘ”, Klient przechodzi do podsumowania zamówienia, na którym:
  a) widnieją dane do wykonania przelewu (jeśli jako formę płatności Klient wybrał „przelew bankowy”)
  b) widnieje polecenie „ZAPŁAĆ ON-LINE” (jeśli jako formę płatności Klient wybrał „Płatność poprzez DotPay”), po kliknięciu, na które Klient może wybrać dowolną dostępną formę płatności on-line.
 5. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy, dokonuje: wyboru zamawianych produktów i ich ilości, wskazania niezbędnych danych osobowych (więcej w części REJESTRACJA W SKLEPIE INSTYTUTU), wskazania adresu dostawy zamówienia oraz jeśli istnieje taka potrzeba podania danych do faktury VAT, wyboru opcji dostawy, wyboru formy zapłaty, zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i akceptacji niniejszego regulaminu.
 6. Klient oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym i że jest uprawniony do podawania danych osobowych.
 7. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia w Sklepie Instytutu.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w chwili złożenia zamówienia. Jeżeli zamówiony towar nie jest dostępny, Sklep Instytutu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie. W takim wypadku Sklep Instytutu jest uprawniony do odstąpienia od umowy i zobowiązany do zwrotu otrzymanej od Klienta sumy pieniężnej, jeżeli została przez niego zapłacona.
 9. Klient będący osobą fizyczną za zakupiony towar otrzyma paragon fiskalny (na życzenie klienta wystawiona zostanie faktura VAT). Dowodem zakupu dla pozostałych Klientów jest faktura VAT.
 10. W przypadku gdy Klient złoży zamówienie z opcją „odbiór osobisty”, weryfikacja klienta odbywa się na podstawie numeru zamówienia.

CENY PRODUKTÓW I USŁUG

 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Instytutu zamieszczone są przy danym towarze. Ceną wiążącą jest cena towaru podana w Sklepie Instytutu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Sklep Instytutu przyjmuje płatności tylko w polskich złotych.
 4. Na stronie Sklepu Instytutu, w koszyku Klienta wymienione są dostępne formy dostarczenia zamówienia oraz ceny dostawy.
 5. Sklep Instytutu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach towarów oraz zmian kosztu przesyłki, wprowadzania do oferty nowych towarów oraz organizowania i odwoływania w dowolnym czasie różnorodnych akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów i kosztów przesyłki w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłaty za zakupione w Sklepie Instytutu towary Klient może dokonać:
  a) przelewem bankowym;
  b) za pośrednictwem Dotpay.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

WYSYŁKA ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW

 1. Instytut prowadzi ewidencję wysłanych zamówień.
 2. Towary objęte zamówieniem wysyłane są do Klienta przesyłką pocztową krajową ekonomiczną nierejestrowaną lub krajową przesyłką pocztową poleconą oraz zagraniczną ekonomiczną nierejestrowaną lub zagraniczną przesyłką pocztową poleconą.
 3. Wyboru sposobu wysyłki dokonuje Klient na etapie składania zamówienia.
 4. Dokonując wyboru przesyłki pocztowej ekonomicznej nierejestrowanej, Klient oświadcza, że nie będzie sobie rościł praw do reklamacji z tytułu niedostarczenia przesyłki, o ile ta znajduje się w ewidencji wysłanych przez Instytutu zamówień.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji zamówienia na wszystkie produkty dostępne w Sklepie Instytutu wynosi do 7 dni roboczych.
 2. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
 3. Czas dostarczenia zamówienia do Klienta zależy od kraju zamieszkania Klienta i jest zgodny z czasem gwarantowanym w ofercie Poczty Polskiej S.A.
 4. Sklep Instytutu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych.
 5. W przypadku zamówień złożonych z opcją „odbiór osobisty”, odbiór towaru powinien się odbyć do 14 dni od otrzymania wiadomości o gotowości towaru do odbioru.

MODYFIKACJA SKŁADANYCH ZAMÓWIEŃ

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu tylko do momentu przekazania produktów do spakowania paczki.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać tylko w dniach roboczych, w godzinach 9:00 do 15:00,
 3. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: adresu wysyłki, rezygnacji z całości lub części złożonego zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego, a jeszcze nie wysłanego zamówienia, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) zostanie dokonany w terminie do 14 dni od dnia, w którym Sklep Instytutu otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność lub na rachunek bankowy podany przez Klienta w trakcie uzgodnień ze Sklepem Instytutu w przypadku gdy Klient wybrał inną formę płatności.
 5. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane, kontaktując się z Redakcją pod numerem telefonu 32 / 201-77-74 lub na adres e-mail: sklep@instytutkorfantego.pl. W przypadku zrealizowania zamówienia, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w pkt. 2-5.
 2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: sklep@instytutkorfantego.pl w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać; datę, imię, nazwisko (lub nazwę instytucji), numer zamówienia, numer wystawionej faktury, informacje o przedmiocie umowy.
 4. Zwracane towary należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i odesłać w terminie 14 dni od momentu wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT/ paragonem fiskalnym na adres
  Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego
  Teatralna 4
  40-003 Katowice
  z dopiskiem: „SKLEP Instytutu. Odstąpienie od umowy”.
 5. Sklep Instytutu zwróci Klientowi środki pieniężne w następujący sposób:
  a) Na rachunek karty kredytowej, z której nastąpiła płatność – w przypadku płatności kartą kredytową;
  b) Na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność – w przypadku płatności przelewem za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej;
  c) Przelewem na podany przez Zamawiającego numer konta bankowego uzyskany w wyniku wymiany informacji między Instytutu a Klientem – w przypadku płatności za pobraniem lub w przypadku wpłaty gotówkowej na konto Instytutu.
 6. Klient odsyła towar na własny koszt.
 7. Koszty wysyłki towaru z Instytutu do Klienta nie podlegają zwrotowi.

REKLAMACJE 

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu Instytutu są towarami oryginalnymi.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Instytutu w przypadku, gdy zamówiony towar: posiada wady, błędy drukarskie, uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, jest niezgodny z umową.
 3. W celu reklamacji towaru w pierwszej kolejności Klient powinien skontaktować się ze Sklepem pod numerem telefonu 32 / 201-77-74 lub adresem e-mail: sklep@instytutkorfantego.pl, a następnie dostarczyć reklamowany towar wraz z pisemną informacją o powodach reklamacji oraz dowodem zakupu towaru (paragon fiskalny / faktura VAT) na adres: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego ul. Teatralna 4 40-003 Katowice z dopiskiem: „SKLEP INSTYTUTU – Reklamacja”.
 4. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep Instytutu zwróci mu koszty jego nadania na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Instytutu nie przyjmuje przesyłek nadanych z „płatnością przy odbiorze”.
 6. Sklep Instytutu zobowiązany jest do zwrotu kosztów wysyłki określonej w pkt. 3 wyłącznie w przypadku pozytywnie rozpatrzonych reklamacji.
 7. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Instytutu reklamowanego towaru.
 8. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep Instytutu wymieni towar na nowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Sklep Instytutu zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W pozostałych przypadkach Klient ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep Instytutu zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

DANE OSOBOWE

 1. Podczas korzystania ze Sklepu Instytutu Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep Instytutu, które wymagają podania danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych, jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego z siedzibą 40-003 Katowice, ul Teatralna 4, REGON: 364603340, NIP: 6342865350. Instytut posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo pod numerem Instytut – D/23/16.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres Administratora lub drogą e-mailową pod adresem: iod@instytutkorfantego.pl. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
 4. Klient, podając dane, oświadcza, że są jego danymi i są prawidłowe.
 5. Klient składając zamówienie oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, ma pełną zdolność do pojmowania czynności prawnych oraz ma świadomość odpowiedzialności karnej za składanie oświadczenia niezgodnego z prawdą.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu, a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w Polityce prywatności (https://instytutkorfantego.pl/polityka-prywatnosci/).

POSTANOWNIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15 stycznia 2020 r.
 2. Sklep Instytutu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Internetowej.
 4. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 5. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, zamówienia złożone przed datą wprowadzenia tych zmian będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Instytutu mogą być zgłaszane do Instytutu i będą rozpatrywane w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej z Klientem na odległość.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmiana Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.