O programie

Bardzo Młoda Kultura 2023 | województwo śląskie

Bardzo Młoda Kultura to trzyletni program, którego głównym celem jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Nasze działanie zakłada realizację tego celu poprzez podnoszenie kompetencji kadr pracujących z młodzieżą, budowanie i wspieranie sieciowania w tym obszarze oraz realizację inicjatyw lokalnych, których młodzież jest aktywnym pomysłodawcą i współtwórcą.

Program Bardzo Młoda Kultura gwarantuje finansowanie podjętych działań oraz wsparcie eksperckie i warsztatowe dla Partnerstw Lokalnych, które chcą dążyć do podmiotowego włączenia młodzieży w działania kulturotwórcze.

W 2023 roku w programie BMK wzięło udział 6 Partnerstw Lokalnych. Po przygotowanych wspólnie z ekspertami Instytutu minidiagnozami społecznymi, opracowały one w swoich środowiskach autorskie koncepcje działań ukierunkowanych na współpracę z młodzieżą. Koncepcje te skonsultowane zostały z gronem praktyków działań kulturotwórczych i pedagogów.

We wrześniu i październiku przy wsparciu animatorów kultury z Instytutu przeprowadzono szereg zróżnicowanych działań: aktywizujących, edukacyjnych, artystycznych i społecznych. Co ważne, wszystkie przygotowane i zrealizowane propozycje oparte były o procesowy charakter współpracy, cechowała je różnorodność i pięknie odzwierciedliły tzw. ducha Bardzo Młodej Kultury.

Partnerstwom złożonym z podmiotów kultury i szkół, ale także osób indywidualnych – dorosłych oraz w dużej części młodzieży – udało się zgromadzić energię społeczną i zdobyć sojuszników oraz szerokie grona uczestników realizowanych działań.

Tym sposobem w 2023 r.: budowano aplikację internetową do analizy zwyczajów uczestnictwa w kulturze młodego pokolenia, stworzono spektakl dotyczący walki z hejtem wśród młodzieży, a także świętowano 100-lecie młodzieżowej orkiestry dętej.

Projekty przeprowadzono w różnych częściach województwa śląskiego i w 100% sfinansowano w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

 

PODSUMOWANIE

FINANSOWANIE